Traducción en Castellano: Rapsodia γ΄ - LA RAPSODIA SACRA

cover γ΄ Ισπανικό.jpg

La traducción en Castellano de la Odisea


Ἠέλιος δ’ ἀνόρουσε, λιπὼν περικαλλέα λίμνην,
οὐρανὸν ἐς πολύχαλκον, ἵν’ ἀθανάτοισι φαείνοι
καὶ θνητοῖσι βροτοῖσιν ἐπὶ ζείδωρον ἄρουραν·
οἱ δὲ Πύλον, Νηλῆος ἐυκτίμενον πτολίεθρον,
ἷξον· τοὶ δ’ ἐπὶ θινὶ θαλάσσης ἱερὰ ῥέζον,
ταύρους παμμέλανας, ἐνοσίχθονι κυανοχαίτῃ.
Ἐννέα δ’ ἕδραι ἔσαν, πεντακόσιοι δ’ ἐν ἑκάστῃ
εἵατο καὶ προύχοντο ἑκάστοθι ἐννέα ταύρους.
Εὖθ’ οἱ σπλάγχνα πάσαντο, θεῷ δ’ ἐπὶ μηρί’ ἔκαιον,
οἱ δ’ ἰθὺς κατάγοντο ἰδ’ ἱστία νηὸς ἐίσης
στεῖλαν ἀείραντες, τὴν δ’ ὥρμισαν, ἐκ δ’ ἔβαν αὐτοί.
Ἐκ δ’ ἄρα Τηλέμαχος νηὸς βαῖν’, ἦρχε δ’ Ἀθήνη.
Τὸν προτέρη προσέειπε θεά, γλαυκῶπις Ἀθήνη·
«Τηλέμαχ’, οὐ μέν σε χρὴ ἔτ’ αἰδούς, οὐδ’ ἠβαιόν.
Τούνεκα γὰρ καὶ πόντον ἐπέπλως, ὄφρα πύθηαι
πατρός, ὅπου κύθε γαῖα καὶ ὅν τινα πότμον ἐπέσπεν.
Ἀλλ’ ἄγε νῦν ἰθὺς κίε Νέστορος ἱπποδάμοιο·
εἴδομεν, ἥν τινα μῆτιν ἐνὶ στήθεσσι κέκευθεν.
Λίσσεσθαι δέ μιν αὐτός, ὅπως νημερτέα εἴπῃ·
ψεῦδος δ’ οὐκ ἐρέει· μάλα γὰρ πεπνυμένος ἐστίν».
Τὴν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
«Μέντορ, πῶς τ’ ἄρ’ ἴω; Πῶς τ’ ἂρ’ προσπτύξομαι αὐτόν;
ὐδέ τί πω μύθοισι πεπείρημαι πυκινοῖσιν·
αἰδὼς δ’ αὖ νέον ἄνδρα γεραίτερον ἐξερέεσθαι».
Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεά, γλαυκῶπις Ἀθήνη·
«Τηλέμαχ’, ἄλλα μὲν αὐτὸς ἐνὶ φρεσὶ σῇσι νοήσεις,
ἄλλα δὲ καὶ δαίμων ὑποθήσεται· οὐ γὰρ ὀίω
οὔ σε θεῶν ἀέκητι γενέσθαι τε τραφέμεν τε».
Ὧς ἄρα φωνήσασ’ ἡγήσατο Παλλὰς Ἀθήνη
καρπαλίμως· ὁ δ’ ἔπειτα μετ’ ἴχνια βαῖνε θεοῖο.
Ἷξον δ’ ἐς Πυλίων ἀνδρῶν ἄγυρίν τε καὶ ἕδρας,
ἔνθ’ ἄρα Νέστωρ ἧστο σὺν υἱάσιν, ἀμφὶ δ’ ἑταῖροι
δαῖτ’ ἐντυνόμενοι κρέα τ’ ὤπτων ἄλλα τ’ ἔπειρον.
ἱ δ’ ὡς οὖν ξείνους ἴδον, ἁθρόοι ἦλθον ἅπαντες,
χερσίν τ’ ἠσπάζοντο καὶ ἑδριάασθαι ἄνωγον.
Πρῶτος Νεστορίδης Πεισίστρατος ἐγγύθεν ἐλθὼν
ἀμφοτέρων ἕλε χεῖρα καὶ ἵδρυσεν παρὰ δαιτὶ
κώεσιν ἐν μαλακοῖσιν ἐπὶ ψαμάθοις ἁλίῃσιν
πάρ τε κασιγνήτῳ Θρασυμήδεϊ καὶ πατέρι ᾧ.
Δῶκε δ’ ἄρα σπλάγχνων μοίρας, ἐν δ’ οἶνον ἔχευεν
χρυσείῳ δέπαϊ· δειδισκόμενος δὲ προσηύδα
Παλλάδ’ Ἀθηναίην κούρην Διὸς αἰγιόχοιο·
«Εὔχεο νῦν, ὦ ξεῖνε, Ποσειδάωνι ἄνακτι·
τοῦ γὰρ καὶ δαίτης ἠντήσατε δεῦρο μολόντες.
Αὐτὰρ ἐπὴν σπείσῃς τε καὶ εὔξεαι, ἣ θέμις ἐστίν,
δὸς καὶ τούτῳ ἔπειτα δέπας μελιηδέος οἴνου
σπεῖσαι, ἐπεὶ καὶ τοῦτον ὀίομαι ἀθανάτοισιν
εὔχεσθαι· πάντες δὲ θεῶν χατέουσ’ ἄνθρωποι.
Ἀλλὰ νεώτερός ἐστιν, ὁμηλικίη δ’ ἐμοὶ αὐτῷ·
τούνεκα σοὶ προτέρῳ δώσω χρύσειον ἄλεισον.
Ὧς εἰπὼν ἐν χειρὶ τίθει δέπας ἡδέος οἴνου·
χαῖρε δ’ Ἀθηναίη πεπνυμένῳ ἀνδρὶ δικαίῳ,
οὕνεκα οἱ προτέρῃ δῶκε χρύσοιον ἄλεισον.
Αὐτίκα δ’ εὔχετο πολλὰ Ποσειδάωνι ἄνακτι·
«Κλῦθι, Ποσείδαον γαιήοχε, μηδὲ μεγήρῃς
ἡμῖν εὐχομένοισι τελευτῆσαι τάδε ἔργα.
Νέστορι μὲν πρώτιστα καὶ υἱάσι κῦδος ὄπαζε,
αὐτὰρ ἔπειτ’ ἄλλοισι δίδου χαρίεσσαν ἀμοιβήν
σύμπασιν Πυλίοισιν ἀγακλειτῆς ἑκατόμβης.
Δὸς δ’ ἔτι Τηλέμαχον καὶ ἐμὲ πρήξαντα νέεσθαι,
οὕνεκα δεῦρ’ ἱκόμεσθα θοῇ σὺν νηὶ μελαίνῃ».
Ὧς ἄρ’ ἔπειτ’ ἠρᾶτο καὶ αὐτὴ πάντα τελεύτα.
Δῶκε δὲ Τηλεμάχῳ καλὸν δέπας ἀμφικύπελλον.
Ὧς δ’ αὔτως ἠρᾶτο Ὀδυσσῆος φίλος υἱός.
ἱ δ’ ἐπεὶ ὤπτησαν κρέ’ ὑπέρτερα καὶ ἐρύσαντο,
μοίρας δασσάμενοι δαίνυντ’ ἐρικυδέα δαῖτα.
Αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
τοῖς ἄρα μύθων ἦρχε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
«Νῦν δὴ κάλλιόν ἐστι μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσθαι
ξείνους, οἵ τινές εἰσιν, ἐπεὶ τάρπησαν ἐδωδῆς.
Ὦ ξεῖνοι, τίνες ἐστέ; Πόθεν πλεῖθ’ ὑγρὰ κέλευθα;
Ἦ τι κατὰ πρῆξιν ἦ μαψιδίως ἀλάλησθε,
οἷά τε ληιστῆρες, ὑπεὶρ ἅλα, τοί τ’ ἀλόωνται
ψυχὰς παρθέμενοι κακὸν ἀλλοδαποῖσι φέροντες;»
Τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα
θαρσήσας· αὐτὴ γὰρ ἐνὶ φρεσὶ θάρσος Ἀθήνη
θῆχ’, ἵνα μιν περὶ πατρὸς ἀποιχομένοιο ἔροιτο
ἠδ’ ἵνα μιν κλέος ἐσθλὸν ἐν ἀνθρώποισιν ἔχῃσιν.
«Ὦ Νέστορ Νηληιάδη, μέγα κῦδος Ἀχαιῶν,
εἴρεαι, ὁππόθεν εἰμέν· ἐγὼ δέ κέ τοι καταλέξω.
Ἡμεῖς ἐξ Ἰθάκης ὑπονηίου εἰλήλουθμεν·
πρῆξις δ’ ἥδ’ ἰδίη, οὐ δήμιος, ἥν ἀγορεύω.
Πατρὸς ἐμοῦ κλέος εὐρὺ μετέρχομαι, ἤν που ἀκούσω,
δίου Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος, ὅν ποτέ φασιν
σὺν σοὶ μαρνάμενον Τρώων πόλιν ἐξαλαπάξαι.
Ἄλλους μὲν γὰρ πάντας, ὅσοι Τρωσὶν πολέμιζον,
πευθόμεθ’, ἦχι ἕκαστος ἀπώλετο λυγρῷ ὀλέθρῳ,
κείνου δ’ αὖ καὶ ὄλεθρον ἀπευθέα θῆκε Κρονίων·
οὐ γάρ τις δύναται σάφα εἰπέμεν, ὁππόθ’ ὄλωλεν,
εἰ θ’ ὅ γ’ ἐπ’ ἠπείρου δάμη ἀνδράσι δυσμενέεσσιν,
εἴ τε καὶ ἐν πελάγει μετὰ κύμασιν Ἀμφιτρίτης.
Τούνεκα νῦν τὰ σὰ γούναθ’ ἱκάνομαι, αἴ κ’ ἐθέλῃσθα
κείνου λυγρὸν ὄλεθρον ἐνισπεῖν, εἴ που ὄπωπας
ὀφθαλμοῖσι τεοῖσιν ἢ ἄλλου μῦθον ἄκουσας
πλαζομένου· πέρι γάρ μιν ὀιζυρὸν τέκε μήτηρ.
Μηδέ τί μ’ αἰδόμενος μειλίσσεο μηδ’ ἐλεαίρων,
ἀλλ’ εὖ μοι κατάλεξον, ὅπως ἤντησας ὀπωπῆς·
Λίσσομαι, εἴ ποτέ τοί τι πατὴρ ἐμὸς ἐσθλὸς Ὀδυσσεὺς
ἢ ἔπος ἠέ τι ἔργον ὑποστὰς ἐξετέλεσσεν
δήμῳ ἔνι Τρώων, ὅθι πάσχετε πήματ’ Ἀχαιοί,
τῶν νῦν μοι μνῆσαι, καί μοι νημερτὲς ἐνίσπες».
Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
«Ὦ φίλ’, ἐπεί μ’ ἔμνησας ὀιζύος, ἣν ἐν ἐκείνῳ
δήμῳ ἀνέτλημεν μένος ἄσχετοι υἷες Ἀχαιῶν,
ἠμὲν ὅσα ξὺν νηυσὶν ἐπ’ ἠεροειδέα πόντον
πλαζόμενοι κατὰ ληίδ’, ὅπῃ ἄρξειεν Ἀχιλλεύς,
ἠδ’ ὅσα καὶ περὶ ἄστυ μέγα Πριάμοιο ἄνακτος
μαρνάμεθ’· ἔνθα δ’ ἔπειτα κατέκταθεν, ὅσσοι ἄριστοι·
ἔνθα μὲν Αἴας κεῖται ἀρήιος, ἔνθα δ’ Ἀχιλλεύς,
ἔνθα δὲ Πάτροκλος θεόφιν μήστωρ ἀτάλαντος,
ἔνθα δ’ ἐμὸς φίλος υἱός, ἅμα κρατερὸς καὶ ἀμύμων,
Ἀντίλοχος, πέρι μὲν θείειν ταχὺς ἠδὲ μαχητής·
ἄλλα τε πόλλ’ ἐπὶ τοῖς πάθομεν κακά· τίς κεν ἐκεῖνα
πάντα γε μυθήσαιτο καταθνητῶν ἀνθρώπων;
ὐδ’ εἰ πεντάετές γε καὶ ἑξάετες παραμίμνων
ἐξερέοις, ὅσα κεῖθι πάθον κακὰ δῖοι Ἀχαιοί,
πρίν κεν ἀνιηθεὶς σὴν πατρίδα γαῖαν ἵκοιο.
Εἰνάετες γάρ σφιν κακὰ ῥάπτομεν ἀμφιέποντες
παντοίοισι δόλοισι, μόγις δ’ ἐτέλεσσε Κρονίων.
Ἔνθ’ οὔ τίς ποτε μῆτιν ὁμοιωθήμεναι ἄντην
ἤθελ’, ἐπεὶ μάλα πολλὸν ἐνίκα δῖος Ὀδυσσεύς
παντοίοισι δόλοισι, πατὴρ τεός, εἰ ἐτεόν γε
κείνου ἔκγονός ἐσσι· σέβας μ’ ἔχει εἰσορόωντα.
Ἦ τοι γὰρ μῦθοί γε ἐοικότες, οὐδέ κε φαίης
ἄνδρα νεώτερον ὧδε ἐοικότα μυθήσασθαι.
Ἔνθ’ ἦ τοι εἵως μὲν ἐγὼ καὶ δῖος Ὀδυσσεὺς
οὔτε ποτ’ εἰν ἀγορῇ δίχ’ ἐβάζομεν οὔτ’ ἐνὶ βουλῇ
ἀλλ’ ἕνα θυμὸν ἔχοντε νόῳ καὶ ἐπίφρονι βουλῇ
φραζόμεθ’ Ἀργείοισιν, ὅπως ὄχ’ ἄριστα γένοιτο.
Αὐτὰρ ἐπεὶ Πριάμοιο πόλιν διαπέρσαμεν αἰπήν,
βῆμεν δ’ ἐν νήεσσι, θεὸς δ’ ἐκέδασσεν Ἀχαιούς,
καὶ τότε δὴ Ζεὺς λυγρὸν ἐνὶ φρεσὶ μήδετο νόστον
Ἀργείοις, ἐπεὶ οὔ τι νοήμονες οὐδὲ δίκαιοι
πάντες ἔσαν· τῷ σφεων πολλέες κακὸν οἶτον ἐπέσπον
μήνιος ἐξ ὀλοῆς γλαυκώπιδος ὀβριμοπάτρης,
ἥ τ’ ἔριν Ἀτρεΐδῃσι μετ’ ἀμφοτέρησιν ἔθηκεν,
τὼ δὲ κελεσσαμένω ἀγορὴν ἐς πάντας Ἀχαιούς,
μάψ, ἀτὰρ οὐ κατὰ κόσμον, ἐς ἠέλιον καταδύντα,
οἱ δ’ ἦλθον οἴνῳ βεβαρηότες υἷες Ἀχαιῶν,
μῦθον μυθείσθην, τοῦ εἵνεκα λαὸν ἄγειραν.
Ἔνθ’ ἦ τοι Μενέλαος ἀνώγει πάντας Ἀχαιοὺς
νόστου μιμνήκεσθαι ἐπ’ εὐρέα νῶτα θαλάσσης,
οὐδ’ Ἀγαμέμνονι πάμπαν ἑήνδανε· βούλετο γάρ ῥα
λαὸν ἐρυκακέειν ῥέξαι θ’ ἱερὰς ἑκατόμβας,
ὡς τὸν Ἀθηναίης δεινὸν χόλον ἐξακέσαιτο,
νήπιος, οὐδὲ τὸ ἤδη, ὃ οὐ πείσεσθαι ἔμελλεν
οὐ γάρ τ’ αἶψα θεῶν τρέπεται νόος αἰὲν ἐόντων.
Ὧς τὼ μὲν χαλεποῖσιν ἀμειβομένω ἐπέεσσιν
ἕστασαν· οἱ δ’ ἀνόρουσαν ἐυκνήμιδες Ἀχαιοὶ
ἠχῇ θεσπεσίῃ, δίχα δέ σφισιν ἥνδανε βουλή.
Νύκτα μὲν ἀέσαμεν χαλεπὰ φρεσὶν ὁρμαίνοντες
ἀλλήλοις· ἐπὶ γὰρ Ζεὺς ἤρτυε πῆμα κακοῖο·
ἠῶθεν δ’ οἱ μὲν νέας ἕλκομεν εἰς ἅλα δῖαν
κτήματά τ’ ἐντιθέμεσθα βαθυζώνους τε γυναῖκας,
ἡμίσεες δ’ ἄρα λαοὶ ἐρητύοντο μένοντες
αὖθι παρ’ Ἀτρεΐδῃ Ἀγαμέμνονι ποιμένι λαῶν.
Ἡμίσεες δ’ ἀναβάντες ἐλαύνομεν· αἱ δὲ μάλ’ ὦκα
ἔπλεον, ἐστόρεσεν δὲ θεὸς μεγακήτεα πόντον.
Ἐς Τένεδον δ’ ἐλθόντες ἐρέξαμεν ἱρὰ θεοῖσιν,
οἴκαδε ἱέμενοι· Ζεὺς δ’ οὔ πω μήδετο νόστον,
σχέτλιος, ὅς ῥ’ ἔριν ὦρσε κακὴν ἔπι δεύτερον αὖτις.
ἱ μὲν ἀποστρέψαντες ἔβαν νέας ἀμφιελίσσας
ἀμφ’ Ὀδυσῆα ἄνακτα δαΐφρονα ποικιλομήτην,
αὖτις ἐπ’ Ἀτρεΐδῃ Ἀγαμέμνονι ἦρα φέροντες·
αὐτὰρ ἐγὼ σὺν νηυσὶν ἀολλέσιν, αἵ μοι ἕποντο,
φεῦγον, ἐπεὶ γίγνωσκον, ὅ δὴ κακὰ μήδετο δαίμων·
φεῦγε δὲ Τυδέος υἱὸς ἀρήιος, ὦρσε δ’ ἑταίρους.
Ὀψὲ δὲ δὴ μετὰ νῶι κίε ξανθὸς Μενέλαος,
ἐν Λέσβῳ δ’ ἔκιχεν δολιχὸν πλόον ὁρμαίνοντας,
ἢ καθύπερθε Χίοιο νεοίμεθα παιπαλοέσσης,
νήσου ἔπι Ψυρίης, αὐτὴν ἐπ’ ἀριστέρ’ ἔχοντες,
ἦ ὑπένερθε Χίοιο παρ’ ἠνεμόεντα Μίμαντα.
ᾘτέομεν, δὲ θεὸν φῆναι τέρας· αὐτὰρ ὅ γ’ ἥμιν
δεῖξε καὶ ἠνώγει πέλαγος μέσον εἰς Ἐύβοιαν
τέμνειν, ὄφρα τάχιστα ὑπὲκ κακότητα φύγοιμεν.
Ὧρτο δ’ ἐπὶ λιγὺς οὖρος ἀήμεναι· αἱ δὲ μάλ’ ὦκα
ἰχθυόεντα κέλευθα διέδραμον, ἐς δὲ Γεραιστὸν
ἐννύχιαι κατάγοντο· Ποσειδάωνι δὲ ταύρων
πόλλ’ ἐπὶ μῆρ’ ἔθεμεν, πέλαγος μέγα μετρήσαντες.
Τέτρατον ἦμαρ ἔην, ὅτ’ ἐν Ἄργεϊ νῆας ἐίσας
Τυδεΐδεω ἕταροι Διομήδεος ἱπποδάμοιο
ἵστασαν· αὐτὰρ ἐγώ γε Πύλονδ’ ἔχον, οὐδέ ποτ’ ἔσβη
οὖρος, ἐπεὶ δὴ πρῶτα θεὸς προέηκεν ἀῆναι.
Ὧς ἦλθον, φίλε τέκνον, ἀπευθής, οὐδέ τι οἷδα
κείνων, οἵ τ’ ἐσάωθεν Ἀχαιῶν, οἳ τ’ ἀπόλοντο.
Ὅσσα δ’ ἐνὶ μεγάροισι καθήμενος ἡμετέροισιν
πεύθομαι, ἣ θέμις ἐστί, δαήσεαι, οὐδέ σε κεύσω.
Εὖ μὲν Μυρμιδόνας φάσ’ ἐλθέμεν ἐγχεσιμώρους,
οὓς ἄγ’ Ἀχιλλῆος μεγαθύμου φαίδιμος υἱός,
εὖ δὲ Φιλοκτήτην, Ποιάντιον ἀγλαὸν υἱόν·
πάντας δ’ Ἰδομενεὺς Κρήτην εἰσήγαγ’ ἑταίρους,
οἵ φύγον ἐκ πολέμου, πόντος δέ οἱ οὔ τιν’ ἀπηύρα.
Ἀτρεΐδην δὲ καὶ αὐτοὶ ἀκούετε νόσφιν ἐόντες,
ὥς τ’ ἦλθ’ ὥς τ’ Αἴγισθος ἐμήσατο λυγρὸν ὄλεθρον.
Ἀλλ’ ἦ τοι κεῖνος μὲν ἐπιμυσγερῶς ἀπέτισεν·
ὡς ἀγαθὸν καὶ παῖδα καταφθιμένοιο λιπέσθαι
ἀνδρός, ἐπεὶ καὶ κεῖνος ἐτίσατο πατροφονῆα,
Αἴγισθον δολόμητιν, ὅ οἱ πατέρα κλυτὸν ἔκτα.
Καὶ σὺ φίλος, μάλα γάρ σ’ ὁρόω καλόν τε μέγαν τε,
ἄλκιμος ἔσσ’, ἵνα τίς σε καὶ ὀψιγόνων ἐὺ εἴπῃ».
Τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
«Ὦ Νέστορ Νηληιάδη, μέγα κῦδος Ἀχαιῶν,
καὶ λίην κεῖνος μὲν ἐτίσατο, καί οἱ Ἀχαιοί
οἴσουσι κλέος εὐρὺ καὶ ἐσσομένοισι πυθέσθαι·
αἳ γὰρ ἐμοὶ τοσσήνδε θεοὶ δύναμιν περιθεῖεν,
τίσασθαι μνηστῆρας υπερβασίης ἀλεγεινῆς,
οἵ τέ μοι ὑβρίζοντες ἀτάσθαλα μηχανόωνται.
Ἀλλ’ οὔ μοι τοιοῦτον ἐπέκλωσαν θεοὶ ὄλβον,
πατρί τ’ ἐμῷ και ἐμοί· νῦν δὲ χρὴ τετλάμεν ἔμπης».
Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
«Ὦ φίλ’, ἐπεὶ δὴ ταῦτά μ’ ἀνέμνησας καὶ ἔειπες,
φασὶ μνηστῆρας σῆς μητέρος εἵνεκα πολλοὺς
ἐν μεγάροις ἀέκητι σέθεν κακὰ μηχανάασθαι·
εἰπέ μοι, ἠὲ ἑκὼν ὑποδάμνασαι, ἦ σέ γε λαοὶ
ἐχθαίρουσ’ ἀνὰ δῆμον, ἐπισπόμενοι θεοῦ ὀμφῇ.
Τίς δ’ οἶδ’, εἴ κέ ποτέ σφι βίας ἀποτίσεται ἐλθών,
ἢ ὅ γε μοῦνος ἐὼν ἢ καὶ σύμπαντες Ἀχαιοί.
Εἰ γάρ σ’ ὧς ἐθέλοι φιλέειν γλαυκῶπις Ἀθήνη,
ὡς τότ’ Ὀδυσσῆος περικήδετο κυδαλίμοιο
δήμῳ ἔνι Τρώων, ὄθι πάσχομεν ἄλγε’ Ἀχαιοί·
οὐ γάρ πω ἴδον ὧδε θεοὺς ἀναφανδὰ φιλεῦντας,
ὡς κείνῳ ἀναφανδὰ παρίστατο Παλλὰς Ἀθήνη·
εἴ σ’ οὕτως ἐθέλοι φιλέειν κήδοιτό τε θυμῷ·
τῷ κέν τις κείνων γε καὶ ἐκλελάθοιτο γάμοιο».
Τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
«Ὦ γέρον, οὔ πω τοῦτο ἔπος τελέεσθαι ὀίω·
λίην γὰρ μέγα εἶπες· ἄγη μ’ ἔχει. Οὐκ ἂν ἐμοί γε
ἐλπομένῳ τὰ γένοιτ’, οὐδ’ εἰ θεοὶ ὧς ἐθέλοιεν».
Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεά, γλαυκῶπις Ἀθήνη.
«Τηλέμαχε, ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων.
῾Ρεῖα θεός γ’ ἐθέλων καὶ τηλόθεν ἄνδρα σαώσαι.
Βουλοίμην δ’ ἂν ἐγώ γε καὶ ἄλγεα πολλὰ μογήσας
οἴκαδέ τ’ ἐλθέμεναι καὶ νόστιμον ἦμαρ ἰδέσθαι,
ἢ ἐλθὼν ἀπολέσθαι ἐφέστιος, ὡς Ἀγαμέμνων
ὤλεθ’ ὑπ’ Αἰγίσθοιο δόλῳ καὶ ἧς ἀλόχοιο.
Ἀλλ’ ἦ τοι θάνατον μὲν ὁμοίιον οὐδὲ θεοί περ
καὶ φίλῳ ἀνδρὶ δύνανται ἀλαλκέμεν, ὁππότε κεν δὴ
μοῖρ’ ὀλοὴ καθέλῃσι τανηλεγέος θανάτοιο».
Τὴν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
«Μέντoρ, μηκέτι ταῦτα λεγώμεθα κηδόμενοί περ·
κείνῳ δ’ οὐκέτι νόστος ἐτήτυμος, ἀλλά οἱ ἤδη
φράσσαντ’ ἀθάνατοι θάνατον καὶ κῆρα μέλαιναν.
Νῦν δ’ ἐθέλω ἔπος ἄλλο μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσθαι
Νέστορ’, ἐπεὶ περίοιδε δίκας ἠδὲ φρόνιν ἄλλων·
τρὶς γὰρ δή μίν φασιν ἀνάξασθαι γένε’ ἀνδρῶν·
ὥς τέ μοι ἀθάνατος ἰνδάλλεται εἰσοράασθαι.
Ὦ Νέστορ Νηληιάδη, σὺ δ’ ἀληθὲς ἐνίσπες·
πῶς ἔθαν’ Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων;
Ποῦ Μενέλαος ἔην; Τίνα δ’ αὐτῷ μήσατ’ ὄλεθρον
Αἴγισθος δολόμητις, ἐπεὶ κτάνε πολλὸν ἀρείω;
Ἦ οὐκ Ἄργεος ἦεν Ἀχαιικοῦ, ἀλλά πῃ ἄλλῃ
πλάζετ’ ἐπ’ ἀνθρώπους, ὁ δὲ θαρσήσας κατέπεφνεν;»
Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
«Τοιγὰρ ἐγώ τοι, τέκνον, ἀληθέα πάντ’ ἀγορεύσω.
Ἦ τοι μὲν τάδε καὐτὸς ὀίεαι, ὥς περ ἐτύχθη·
εἰ ζωόν γ’ Αἴγισθον ἐνὶ μεγάροισιν ἔτετμεν
Ἀτρεΐδης Τροίηθεν ἰών, ξανθὸς Μενέλαος·
τῷ κέ οἱ οὐδὲ θανόντι χυτὴν ἐπὶ γαῖαν ἔχευαν,
ἀλλ’ ἄρα τόν γε κύνες τε καὶ οἰωνοὶ κατέδαψαν
κείμενον ἐν πεδίῳ ἑκὰς ἄστεος, οὐδέ κέ τίς μιν
κλαῦσεν Ἀχαιιάδων· μάλα γὰρ μέγα μήσατο ἔργον.
Ἡμεῖς μὲν γὰρ κεῖθι πολέας τελέοντες ἀέθλους
ἥμεθ’· ὁ δ’ εὔκηλος μυχῷ Ἄργεος ἱπποβότοιο
πόλλ’ Ἀγαμεμνονέην ἄλοχον θέλγεσκ’ ἐπέεσσιν.
Ἡ δ’ ἦ τοι τὸ πρὶν μὲν ἀναίνετο ἔργον ἀεικὲς
δῖα Κλυταιμνήστρη· φρεσὶ γὰρ κέχρητ’ ἀγαθῇσιν·
πὰρ’ δ’ ἄρ ἔην καὶ ἀοιδὸς ἀνήρ, ᾧ πόλλ’ ἐπέτελλεν
Ἀτρεΐδης Τροίηνδε κιὼν εἴρυσθαι ἄκοιτιν.
Ἀλλ’ ὅτε δή μιν μοῖρα θεῶν ἐπέδησε δαμῆναι,
δὴ τότε τὸν μὲν ἀοιδὸν ἄγων ἐς νῆσον ἐρήμην
κάλλιπεν οἰωνοῖσιν ἕλωρ καὶ κύρμα γενέσθαι,
τὴν δ’ ἐθέλων ἐθέλουσαν ἀνήγαγεν ὅνδε δόμονδε.
Πολλὰ δὲ μηρί ’ ἔκηε θεῶν ἱεροῖς ἐπὶ βωμοῖς,
πολλὰ δ’ ἀγάλματ’ ἀνῆψεν, ὑφάσματά τε χρυσόν τε,
ἐκτελέσας μέγα ἔργον, ὃ οὔ ποτε ἔλπετο θυμῷ.
Ἡμεῖς μὲν γὰρ ἅμα πλέομεν Τροίηθεν ἰόντες,
Ἀτρεΐδης καὶ ἐγώ, φίλα εἰδότες ἀλλήλοισιν·
ἀλλ’ ὅτε Σούνιον ἱρόν ἀφικόμεθ’, ἄκρον Ἀθηνέων,
ἔνθα κυβερνήτην Μενελάου Φοῖβος Ἀπόλλων
οἷς ἀγανοῖς βελέεσσιν ἐποιχόμενος κατέπεφνεν
πηδάλιον μετὰ χερσὶ θεούσης νηὸς ἔχοντα,
Φρόντιν Ὀνητορίδην, ὃς ἐκαίνυτο φῦλ’ ἀνθρώπων
νῆα κυβερνῆσαι, ὁπότε σπέρχοιεν ἄελλαι.
Ὧς ὁ μὲν ἔνθα κατέσχετ’ ἐπειγόμενός περ ὁδοῖο,
ὄφρ’ ἕταρον θάπτοι καὶ ἐπὶ κτέρεα κτερίσειεν.
Ἀλλ’ ὅτε δὴ καὶ κεῖνος ἰὼν ἐπὶ οἴνοπα πόντον
ἐν νηυσὶ γλαφυρῇσι Μαλειάων ὄρος αἰπὺ
ἷξε θέων, τότε δὴ στυγερὴν ὁδὸν εὐρύοπα Ζεὺς
ἐφράσατο, λιγέων δ’ ἀνέμων ἐπ’ ἀυτμένα χεῦεν,
κύματά τε τροφέοντο πελώρια ἶσα ὄρεσσιν.
Ἔνθα διατμήξας τὰς μὲν Κρήτῃ ἐπέλασσεν,
ἧχι Κύδωνες ἔναιον Ἰαρδάνου ἀμφὶ ῥέεθρα.
Ἔστι δέ τις λισσὴ αἰπεῖά τε εἰς ἅλα πέτρη
ἐσχατιῇ Γόρτυνος ἐν ἠεροειδέι πόντῳ·
ἔνθα Νότος μέγα κῦμα ποτὶ σκαιὸν ῥίον ὠθεῖ,
ἐς Φαιστόν, μικρὸς δὲ λίθος μέγα κῦμ’ ἀποέργει.
Αἱ μὲν ἄρ’ ἔνθ’ ἦλθον, σπουδῇ δ’ ἤλυξαν ὄλεθρον
ἄνδρες, ἀτὰρ νῆάς γε ποτὶ σπιλάδεσσιν ἔαξαν
κύματ’· ἀτὰρ τὰς πέντε νέας κυανοπρωρείους
Αἰγύπτῳ ἐπέλασσε φέρων ἄνεμός τε καὶ ὕδωρ.
Ὧς ὁ μὲν ἔνθα πολὺν βίοτον καὶ χρυσὸν ἀγείρων
ἠλᾶτο ξὺν νηυσὶ κατ’ ἀλλοθρόους ἀνθρώπους·
τόφρα δὲ ταῦτ’ Αἴγισθος ἐμήσατο οἴκοθι λυγρά.
Ἑπτάετες δ’ ἤνασσε πολυχρύσοιο Μυκήνης,
κτείνας Ἀτρεΐδην, δέδμητο δὲ λαὸς ὑπ’ αὐτῷ.
Τῷ δὲ οἱ ὀγδοάτῳ κακὸν ἤλυθε δῖος Ὀρέστης
ἄψ ἀπ’ Ἀθηνάων, κατὰ δ’ ἔκτανε πατροφονῆα,
Αἴγισθον δολόμητιν, ὅ οἱ πατέρα κλυτὸν ἔκτα.
Ἦ τοι ὁ τὸν κτείνας δαίνυ τάφον Ἀργείοισιν
μητρός τε στυγερῆς καὶ ἀνάλκιδος Αἰγίσθοιο·
αὐτῆμαρ δέ οἱ ἦλθε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος
πολλὰ κτήματ’ ἄγων, ὅσα οἱ νέες ἄχθος ἄειραν.
Καὶ σύ, φίλος, μὴ δηθὰ δόμων ἄπο τῆλ’ ἀλάλησο,
κτήματά τε προλιπὼν ἄνδρας τ’ ἐν σοῖσι δόμοισιν
οὕτω ὑπερφιάλους· μή τοι κατὰ πάντα φάγωσιν
κτήματα δασσάμενοι, σὺ δὲ τηϋσίην ὁδὸν ἔλθῃς.
Ἀλλ’ ἐς μὲν Μενέλαον ἐγὼ κέλομαι καὶ ἄνωγα
ἐλθεῖν· κεῖνος γὰρ νέον ἄλλοθεν εἰλήλουθεν,
ἐκ τῶν ἀνθρώπων, ὅθεν οὐκ ἔλποιτό γε θυμῷ
ἐλθέμεν, ὅν τινα πρῶτον ἀποσφήλωσιν ἄελλαι
ἐς πέλαγος μέγα τοῖον, ὅθεν τέ περ’ οὐδ’ οἰωνοὶ
αὐτόετες οἰχνεῦσιν, ἐπεὶ μέγα τε δεινόν τε.
Ἀλλ’ ἴθι νῦν σὺν νηί τε σῇ καὶ σοῖς ἑτάροισιν·
εἰ δ’ ἐθέλεις πεζός, πάρα τοι δίφρος τε και ἵπποι,
πὰρ δέ τοι υἷες ἐμοί, οἵ τοι πομπῆες ἔσονται
ἐς Λακεδαίμονα δῖαν, ὅθι ξανθὸς Μενέλαος.
Λίσσεσθαι δέ μιν αὐτός, ἵνα νημερτὲς ἐνίσπῃ·
ψεῦδος δ’ οὐκ ἐρέει· μάλα γὰρ πεπνυμένος ἐστίν».
Ὧς ἔφατ’, ἠέλιος δ’ ἄρ’ ἔδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθεν.
Τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε θεά, γλαυκῶπις Ἀθήνη·
«Ὦ γέρον, ἦ τοι ταῦτα κατὰ μοῖραν κατέλεξας·
ἀλλ’ ἄγε τάμνετε μὲν γλώσσας, κεράασθε δὲ οἶνον,
ὄφρα Ποσειδάωνι καὶ ἄλλοις ἀθανάτοισιν
σπείσαντες κοίτοιο μεδώμεθα· τοῖο γὰρ ὥρη.
Ἤδη γὰρ φάος οἴχεθ’ ὑπὸ ζόφον, οὐδὲ ἔοικεν
δηθὰ θεῶν ἐν δαιτὶ θαασσέμεν, ἀλλὰ νέεσθαι».
Ἦ ῥα Διὸς θυγάτηρ, οἱ δ’ ἔκλυον αὐδησάσης.
Τοῖσι δὲ κήρυκες μὲν ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευαν,
κοῦροι δὲ κρητῆρας ἐπεστέψαντο ποτοῖο,
νώμησαν δ’ ἄρα πᾶσιν ἐπαρξάμενοι δεπάεσσιν·
γλώσσας δ’ ἐν πυρὶ βάλλον, ἀνιστάμενοι δ’ ἐπέλειβον.
Αὐτὰρ ἐπεὶ σπεῖσάν τε πίον θ’, ὅσον ἤθελε θυμός,
δὴ τότ’ Ἀθηναίη καὶ Τηλέμαχος θεοειδὴς
ἄμφω ἱέσθην κοίλην ἐπὶ νῆα νέεσθαι.
Νέστωρ δ’ αὖ κατέρυκε καθαπτόμενος ἐπέεσσιν·
«Ζεὺς τό γ’ ἀλεξήσειε καὶ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι,
ὡς ὑμεῖς παρ’ ἐμεῖο θοὴν ἐπὶ νῆα κίοιτε
ὥς τέ τευ ἦ παρὰ πάμπαν ἀνείμονος ἠδὲ πενιχροῦ,
ᾧ οὔ τι χλαῖναι καὶ ῥήγεα πόλλ’ ἐνὶ οἴκῳ,
οὔτ’ αὐτῷ μαλακῶς οὔτε ξείνοισιν ἐνεύδειν.
Αὐτὰρ ἐμοὶ πάρα μὲν χλαῖναι καὶ ῥήγεα καλά.
ὔ θην δὴ τοῦδ’ ἀνδρὸς Ὀδυσσῆος φίλος υἱὸς
νηὸς ἐπ’ ἰκριόφιν καταλέξεται, ὄφρ’ ἄν ἐγώ γε
ζώω, ἔπειτα δὲ παῖδες ἐνὶ μεγάροισι λίπωνται,
ξείνους ξεινίζειν, ὅς τίς κ’ ἐμὰ δώμαθ’ ἴκηται».
Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεά, γλαυκῶπις Ἀθήνη·
«Εὖ δὴ ταῦτά γ’ ἔφησθα, γέρον φίλε· σοὶ δὲ ἔοικεν
Τηλέμαχον πείθεσθαι, ἐπεὶ πολὺ κάλλιον οὕτως.
Ἀλλ’ οὗτος μὲν νῦν σοὶ ἅμ’ ἕψεται, ὄφρα κεν εὕδῃ
σοῖσιν ἐνὶ μεγάροισιν· ἐγὼ δ’ ἐπὶ νῆα μέλαιναν
εἶμ’ ἵνα θαρσύνω θ’ ἑτάρους εἴπω τε ἕκαστα.
ἶος γὰρ μετὰ τοῖσι γεραίτερος εὔχομαι εἶναι·
οἱ δ’ ἄλλοι φιλότητι νεώτεροι ἄνδρες ἕπονται,
πάντες ὁμηλικίη μεγαθύμου Τηλεμάχοιο.
Ἔνθα κε λεξαίμην κοίλῃ παρὰ νηὶ μελαίνῃ
νῦν· ἀτὰρ ἠῶθεν μετὰ Καύκωνας μεγαθύμους
εἶμ’, ἔνθα χρεῖός μοι ὀφέλλεται, οὔ τι νέον γε
οὐδ’ ὀλίγον. Σὺ δὲ τοῦτον, ἐπεὶ τεὸν ἵκετο δῶμα,
πέμψον σὺν δίφρῳ τε καὶ υἱέι· δὸς δέ οἱ ἵππους,
οἵ τοι ἐλαφρότατοι θείειν καὶ κάρτος ἄριστοι».
Ὧς ἄρα φωνήσασ’ ἀπέβη γλαυκῶπις Ἀθήνη
φήνῃ εἰδομένη· θάμβος δ’ ἕλε πάντας ἰδόντας.
Θαύμαζεν δ’ ὁ γεραιός, ὅπως ἴδεν ὀφθαλμοῖσιν·
Τηλεμάχου δ’ ἕλε χεῖρα, ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν:
«Ὦ φίλος, οὔ σε ἔολπα κακὸν καὶ ἄναλκιν ἔσεσθαι,
εἰ δή τοι νέῳ ὧδε θεοὶ πομπῆες ἕπονται,
οὐ μὲν γάρ τις ὅδ’ ἄλλος Ὀλύμπια δώματ’ ἐχόντων,
ἀλλὰ Διὸς θυγάτηρ, κυδίστη τριτογένεια,
ἥ τοι καὶ πατέρ’ ἐσθλὸν ἐν Ἀργείοισιν ἐτίμα.
Ἀλλὰ Ἄνασσ’ ἵληθι, δίδωθι δέ μοι κλέος ἐσθλόν,
αὐτῷ καὶ παίδεσσι καὶ αἰδοίῃ παρακοίτι·
σοὶ δ’ αὖ ἐγὼ ῥέξω βοῦν ἦνιν εὐρυμέτωπον
ἀδμήτην, ἣν οὔ πω ὑπὸ ζυγὸν ἤγαγεν ἀνήρ·
τήν τοι ἐγὼ ῥέξω χρυσὸν κέρασιν περιχεύας».
Ὧς ἔφατ’ εὐχόμενος, τοῦ δ’ ἔκλυε Παλλὰς Ἀθήνη.
Τοῖσιν δ’ ἡγεμόνευε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ,
υἱάσι καὶ γαμβροῖσιν, ἑὰ πρὸς δώματα καλά.
Ἀλλ’ ὅτε δώμαθ’ ἵκοντο ἀγακλυτὰ τοῖο ἄνακτος,
ἑξείης ἕζοντο κατὰ κλισμούς τε θρόνους τε·
τοῖς δ’ ὁ γέρων ἐλθοῦσιν ἀνὰ κρητῆρα κέρασσεν
οἴνου ἡδυπότοιο, τὸν ἑνδεκάτῳ ἐνιαυτῷ
ὤιξεν ταμίη καὶ ἀπὸ κρήδεμνον ἔλυσεν·
τοῦ ὁ γέρων κρητῆρα κεράσσατο, πολλὰ δ’ Ἀθήνῃ
εὔχετ’ ἀποσπένδων κούρῃ Διὸς αἰγιόχοιο.
Αὐτὰρ ἐπεὶ σπεῖσάν τε πίον θ’, ὅσον ἤθελε θυμός,
οἱ μὲν κακκείοντες ἔβαν οἰκόνδε ἕκαστος,
τὸν δ’ αὐτοῦ κοίμησε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ,
Τηλέμαχον φίλον υἱὸν Ὀδυσσῆος θείοιο,
τρητοῖς ἐν λεχέεσσιν ὑπ’ αἰθούσῃ ἐριδούπῳ,
πὰρ δ’ ἄρ ἐυμμελίην Πεισίστρατον ὄρχαμον ἀνδρῶν,
ὅς οἱ ἔτ’ ἠίθεος παίδων ἦν ἐν μεγάροισιν.
Αὐτὸς δ’ αὖτε καθεῦδε μυχῷ δόμου ὑψηλοῖο,
τῷ δ’ ἄλοχος δέσποινα λέχος πόρσυνε καὶ εὐνήν.
Ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ὤρνυτ’ ἄρ’ ἐξ εὐνῆφι Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ,
ἐκ δ’ ἐλθὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετ’ ἐπὶ ξεστοῖσι λίθοισιν,
οἵ οἱ ἔσαν προπάροιθε θυράων ὑψηλάων
λευκοί, ἀποστίλβοντες ἀλείφατος· οἷς ἔπι μὲν πρὶν
Νηλεὺς ἵζεσκεν θεόφιν μήστωρ ἀτάλαντος·
ἀλλ’ ὁ μὲν ἤδη κηρὶ δαμεὶς Ἀιδόσδε βεβήκειν,
Νέστωρ αὖ τότ’ ἐφῖζε Γερήνιος, οὖρος Ἀχαιῶν,
σκῆπτρον ἔχων. Περὶ δ’ υἷες ἀολλέες ἠγερέθοντο
ἐκ θαλάμων ἐλθόντες, Ἐχέφρων τε Στρατίος τε
Περσεύς τ’ Ἄρητός τε καὶ ἀντίθεος Θρασυμήδης·
τοῖσι δ’ ἔπειθ’ ἕκτος Πεισίστρατος ἤλυθεν ἥρως·
πὰρ δ’ ἄρα Τηλέμαχον θεοείκελον εἷσαν ἄγοντες.
Τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
«Καρπαλίμως μοι, τέκνα φίλα, κρηήνατ’ ἐέλδωρ,
ὄφρ’ ἦ τοι πρώτιστα θεῶν ἱλάσσομ’ Ἀθήνην,
ἥ μοι ἐναργὴς ἦλθε θεοῦ ἐς δαῖτα θάλειαν.
Ἀλλ’ ἄγ’ ὁ μὲν πεδίονδ’ ἐπὶ βοῦν ἴτω, ὄφρα τάχιστα
ἔλθῃσιν, ἐλάσῃ δὲ βοῶν ἐπιβουκόλος ἀνήρ·
εἷς δ’ ἐπὶ Τηλεμάχου μεγαθύμου νῆα μέλαιναν
πάντας ἰὼν ἑτάρους ἀγέτω, λιπέτω δὲ δύ’ οἴους·
εἷς δ’ αὖ χρυσοχόον Λαέρκεα δεῦρο κελέσθω
ἐλθεῖν, ὄφρα βοὸς χρυσὸν κέρασιν περιχεύῃ.
ἱ δ’ ἄλλοι μένετ’ αὐτοῦ ἀολλέες, εἴπατε δ’ εἴσω
δμωῇσιν κατὰ δώματ’ ἀγακλυτὰ δαῖτα πένεσθαι,
ἕδρας τε ξύλα τ’ ἀμφὶ καὶ ἀγλαὸν οἰσέμεν ὕδωρ».
Ὧς ἔφαθ’ οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐποίπνυον. Ἦλθε μὲν ἂρ βοῦς
ἐκ πεδίου, ἦλθον δὲ θοῆς παρὰ νηὸς ἐίσης
Τηλεμάχου ἕταροι μεγαλήτορος, ἦλθε δὲ χαλκεὺς
ὅπλ’ ἐν χερσὶν ἔχων χαλκήια, πείρατα τέχνης,
ἄκμονά τε σφῦράν τ’ ἐυποίητόν τε πυράγρην,
οἷσίν τε χρυσὸν εἰργάζετο· ἦλθε δ’ Ἀθήνη
ἱρῶν ἀντιόωσα. Γέρων δ’ ἱππηλάτα Νέστωρ
χρυσὸν ἔδωχ’· ὁ δ’ ἔπειτα βοὸς κέρασιν περίχευεν
ἀσκήσας, ἵν’ ἄγαλμα θεὰ κεχάροιτο ἰδοῦσα.
Βοῦν δ’ ἀγέτην κεράων Στρατίος καὶ δῖος Ἐχέφρων.
Χέρνιβα δέ σφ’ Ἄρητος ἐν ἀνθεμόεντι λέβητι
ἤλυθεν ἐκ θαλάμοιο φέρων, ἑτέρῃ δ’ ἔχεν οὐλὰς
ἐν κανέῳ. Πέλεκυν δὲ μενεπτόλεμος Θρασυμήδης
ὀξὺν ἔχων ἐν χειρὶ παρίστατο βοῦν ἐπικόψων.
Περσεὺς δ’ ἀμνίον εἶχε. Γέρων δ’ ἱππηλάτα Νέστωρ
χέρνιβά τ’ οὐλοχύτας τε κατήρχετο, πολλὰ δ’ Ἀθήνῃ
εὔχετ’ ἀπαρχόμενος κεφαλῆς τρίχας ἐν πυρὶ βάλλων.
Αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ εὔξαντο καὶ οὐλοχύτας προβάλοντο,
αὐτίκα Νέστορος υἱὸς ὑπέρθυμος Θρασυμήδης
ἤλασεν ἄγχι στάς· πέλεκυς δ’ ἀπέκοψε τένοντας
αὐχενίους, λῦσεν δὲ βοὸς μένος. Αἱ δ’ ὀλόλυξαν
θυγατέρες τε νυοί τε καὶ αἰδοίη παράκοιτις
Νέστορος, Εὐρυδίκη πρέσβα Κλυμένοιο θυγατρῶν.
ἱ μὲν ἔπειτ’ ἀνελόντες ἀπὸ χθονὸς εὐρυοδείης
ἔσχον· ἀτὰρ σφάξεν Πεισίστρατος ὄρχαμος ἀνδρῶν.
Τῆς δ’ ἐπεὶ ἐκ μέλαν αἷμα ῥύη, λίπε δ’ ὀστέα θυμός,
αἶψ’ ἄρα μιν διέχευαν, ἄφαρ δ’ ἐκ μηρία τάμνον
πάντα κατὰ μοῖραν, κατά τε κνίσῃ ἐκάλυψαν
δίπτυχα ποιήσαντες, ἐπ’ αὐτῶν δ’ ὠμοθέτησαν.
Καῖε δ’ ἐπὶ σχίζῃς ὁ γέρων, ἐπὶ δ’ αἴθοπα οἶνον
λεῖβε· νέοι δὲ παρ’ αὐτὸν ἔχον πεμπώβολα χερσίν.
Αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ μῆρα κάη καὶ σπλάγχνα πάσαντο,
μίστυλλόν τ’ ἄρα τἆλλα καὶ ἀμφ’ ὀβελοῖσιν ἔπειραν,
ὤπτων δ’ ἀκροπόρους ὀβελοὺς ἐν χερσὶν ἔχοντες.
Τόφρα δὲ Τηλέμαχον λοῦσεν καλὴ Πολυκάστη,
Νέστορος ὁπλοτάτη θυγάτηρ Νηληιάδαο.
Αὐτὰρ ἐπεὶ λοῦσέν τε καὶ ἔχρισεν λίπ’ ἐλαίῳ,
ἀμφὶ δέ μιν φᾶρος καλὸν βάλεν ἠδὲ χιτῶνα,
ἔκ ῥ’ ἀσαμίνθου βῆ δέμας ἀθανάτοισιν ὁμοῖος·
πὰρ δ’ ὅ γε Νέστορ’ ἰὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο, ποιμένα λαῶν.
ἱ δ’ ἐπεὶ ὤπτησαν κρέ’ ὑπέρτερα καὶ ἐρύσαντο,
δαίνυθ’ ἑζόμενοι· ἐπὶ δ’ ἀνέρες ἐσθλοὶ ὄροντο
οἶνον οἰνοχοεῦντες ἐνὶ χρυσέοις δεπάεσσιν.
Αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
«Παῖδες ἐμοί, ἄγε Τηλεμάχῳ καλλίτριχας ἵππους
ζεύξαθ’ ὑφ’ ἅρματ’ ἄγοντες, ἵνα πρήσσῃσιν ὁδοῖο».
Ὧς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο
καρπαλίμως δ’ ἔζευξαν ὑφ’ ἅρμασιν ὠκέας ἵππους.
Ἐν δὲ γυνὴ ταμίη σῖτον καὶ οἶνον ἔθηκεν
ὄψα τε, οἷα ἔδουσι διοτρεφέες βασιλῆες.
Ἄν δ’ ἄρα Τηλέμαχος περικαλλέα βήσετο δίφρον·
πὰρ δ’ ἄρα Νεστορίδης Πεισίστρατος ὄρχαμος ἀνδρῶν
ἐς δίφρον τ’ ἀνέβαινε καὶ ἡνία λάζετο χερσίν·
μάστιξεν δ’ ἐλάαν, τὼ δ’ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην
ἐς πεδίον, λιπέτην δὲ Πύλου αἰπὺ πτολίεθρον.
ἱ δὲ πανημέριοι σεῖον ζυγὸν ἀμφὶς ἔχοντες.
Δύσετό τ’ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί,
ἐς Φηρὰς δ’ ἵκοντο Διοκλῆος ποτὶ δῶμα,
υἱέος Ὀρτιλόχοιο, τὸν Ἀλφειὸς τέκε παῖδα.
Ἔνθα δὲ νύκτ’ ἄεσαν, ὁ δὲ τοῖς πὰρ ξείνια θῆκεν.
Ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ἵππους τε ζεύγνυντ’ ἀνά θ’ ἅρματα ποικίλ’ ἔβαινον·
ἐκ δ’ ἔλασαν προθύροιο καὶ αἰθούσης ἐριδούπου.
Μάστιξεν δ’ ἐλάαν, τὼ δ’ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην.
Ἷξον δ’ ἐς πεδίον πυρηφόρον, ἔνθα δ’ ἔπειτα
ἦνον ὁδόν· τοῖον γὰρ ὑπέκφερον ὠκέες ἵπποι.
Δύσετό τ’ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί,


5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
285
290
295
300
305
310
315
320
325
330
335
340
345
350
355
360
365
370
375
380
385
390
395
400
405
410
415
420
425
430
435
440
445
450
455
460
465
470
475
480
485
490
495​
Y escalando entre montañas dejó el bello lago y se encaramó el astro Sol
al cielo, que atezaba como el cobre para alumbrar con su fulgor
a los inmortales y a los mortales, los moradores de esta tierra viva,
cuando llegaron a Pilos, la ciudad de Neleo, de construcción altiva.
Y aquellos sobre las dunas de la arenosa playa practicaban rituales
en honor al Melanotrix que agita la tierra con azabaches erales.
Cbían quinientos hombres en cada uno de los nueve bancales.
Y cada grada aportaba como ofrenda de participación nueve animales.
Se repartían las entrañas y, al acabar sus fémures, iban quemando
por los dioses cuando entró la nave rectilínea sus velas arriando.
Así la levantaron, amarrándola sobre pilones. E iban desembarcando.
Raudo, Telémaco saltó de la cubierta mientras Atenea iba adelantando.
Y dirigiéndose primero a él, la diosa Atenea la de ojos garzos le dijo:
«Telémaco, deja ya de avergonzarte y olvídate de actuar como un canijo,
pues ya has surcado el océano con este deseo de seguir buscando
a tu padre, dondequiera que esté, en tierra extraña o quizás finado.
Mas corre ahora sin demora hacia Néstor de los caballos domador
para saber su parecer y que te guarda en su pecho consejos de valor.
A suplicarle debes para que los acontecimientos todos te cuente
en persona, pues carece de mentiras y es muy serio y muy prudente».
Y sin dudar, Telémaco se volvió a ella y le contestó seriamente:
«Méntor, ¿cómo quieres que vaya? ¿Cómo postrarme frente a él?
No tengo experiencia ni labia de palabra para que este me dé cuartel,
pues vergüenza le da a un jovenzuelo interrogar a un anciano».
Entonces, la ojigarza Atenea se giró y le dijo con reclamo:
«¡Oh, Telémaco! Seguro que al final esa cabecita algo pensará.
Y si no, que el propio demonio de tu interior te lo dictará,
pues no creo que hayas nacido y criado sin la divina Providencia».
Y mientras Palas Atenea le reclamaba, pues se adelantaba por inercia,
entonces aquel con prontitud seguía de la diosa las señales.
Así, llegaron a la asamblea de los hombres de Pilos en los bancales,
allí donde Néstor estaba sentado por sus hijos y alrededor la camarilla
preparaba la verbena asando carnes a espada y otros sobre la parrilla.
Al atisbar a los extraños, curiosos aquellos acudieron y, al rodearles
entre vítores y besamanos, les invitaban a sentarse en los bancales.
Primero, el Nestórida Pisístrato se acercó amistosamente.
Y, cogiéndolos a ambos de la mano, los llevó hasta el banquete,
ofreciéndoles junto a Trasimides, su hermano, una suave tendida esterilla
a la vera de su respetable padre sobre la arenosa orilla.
Y les repartió raciones de entrañas y les convidaba a vino en un grial
de oro fino. Y mientras les invitaba a ellos, se volvió y dijo a la celestial
Atenea Palas, la nacida de Zeus y por las cabras amamantada:
«Rézale ahora, oh forastero, a Poseidón, Dios soberano, no por nada.
Es a su honor esa francachela que os habéis encontrado a vuestra llegada.
Y cuando acabes con la libación y tus oraciones, como es tu carga,
cédele a él también después este cáliz de melindrosos vinos
para derramarlo en libación, pues creo que también querrá a los divinos
suplicar, siendo uno más de los mortales necesitados de los dioses.
Aunque considerando que él es el más joven, de mi misma edad,
por eso mismo a ti primero ese dorado y sacro cáliz debo dar».
Y al decírselo, le puso el cáliz de delicioso vino en su mano,
por lo que se lo agradeció Atenea por ser un hombre justo y humano
y entregarle a ella primero sin pensar aquel cáliz dorado y almo.
Seguidamente, elevó sus plegarias al dios Poseidón el soberano:
«¡Oh, Poseidón, señor de esa tierra! Escúchame. No seas rencoroso
con los que deseamos que se lleve a buen fin designio tan hermoso.
A Néstor y a sus vástagos concédeles a los primeros que tengan virtud
y a los demás luego cólmelos, pues se lo merecen, gratitud,
a todos esos ciudadanos de Pilos que con estima sacrificios han ofertado.
Y a Telémaco compénsale como a mí, que tanto hicimos por venir a ese lado,
y haz que regrese con la nigérrima nave después de conseguir su cometido».
Una vez acabó su oración y el ritual en que se había ella sometido,
ofreció a Telémaco la preciosa copa, un bernegal de doble asidero.
Y de esa misma manera, correspondió al ritual el hijo amado de Odiseo.
En el momento en que acabaron el asado y lo retiraron abruptamente,
lo repartieron entre todos y se dedicaron a honrar aquel banquete.
Luego, cuando saciaron su hambre, hartos de comer y de beber,
salió el honorable caballero Néstor para hablarles del deber:
«Mejor es ahora el momento para interrogar y para preguntar correctamente
a los forasteros quiénes son, una vez han disfrutado del banquete.
Forasteros, ¿quiénes sois? ¿Desde dónde surcasteis los caminos del mar?
¿Estáis realizando misión alguna? ¿O vagáis sin rumbo al azar,
como aquellos piratas y bandidos que pierden su razón navegando
y sin motivo con los extraños actúan mal, ajenas vidas cobrando?».
A su merced, respondió Telémaco, armado de valor y mucho respeto,
pues la misma Atenea le infundió valentía y le dotó de arresto
para poder preguntarle por fin sobre la suerte de su padre ausente,
ya que llegó la hora de ser valeroso entre los hombres definitivamente.
«¡Oh, Néstor Neleida! Tú que entre los aqueos eres tan respetable,
me preguntas de dónde procedemos. Yo te lo voy a explicar al detalle.
Venimos desde Ítaca, que a las laderas del monte Neyo se extiende.
No es de dominio público, sino privada, mi petición que pende
de tu respuesta sobre la suerte de mi padre a quien ando buscando.
Odiseo, el divino del que deseoso estoy de oír noticias, pues a tu lado
dicen que en otros tiempos desarboló la ciudad de Troya plenamente.
Y de los demás que en la guerra de Troya participaron fielmente,
de todos he sido enterado donde perecieron cada uno amargamente.
Mas de él parece que ocultó el hijo de Crono su paradero y su suerte,
pues nadie por aquí sabe decirme dónde yace muerto. No hay testigo
de si en tierras extrañas ha caído bajo la espada de malvado enemigo
o en el ancho océano donde Anfitrite le guardó la tempestad como castigo.
Por eso, vine a inclinarme ante vos. Y de rodillas humildemente te digo
que me cuentes su amarga muerte, si es que por azar la vislumbraste
con tus propios ojos o alguna otra historia de alguien escuchaste
sobre sus andaduras, pues su madre, desventurado lo parió, parece.
Y no trates de endulzar tu relato por compasión ni por piedad. No lo merece.
Me tienes que contar los hechos como los viviste de verdad.
¡Te lo suplico! Si alguna vez hizo algo por ti Odiseo mi padre, por piedad,
en palabra u obra, y por ello le debes la promesa que le hiciste mientras tanto
cuando delante los muros de Ilion estabais sufriendo aquel espanto,
ahora es el momento de acordarte de él. Y fielmente contármelo quiero».
Y así le contestó respetuosamente luego Néstor, el glorioso caballero:
«¡Oh, amigo mío! Puesto que me recordaste la amargura que en la ciudad
esa tuvimos que sufrir los hijos de los aqueos de inquebrantable voluntad
holgazaneando en la nebulosa mar con las naves arriba y abajo sin fin
y con Aquiles liderando y pensando solamente en el suculento botín
y combatiendo por los muros de la gran ciudad de rey Príamo alrededor
sangrando. Allá donde cayeron tantos de los elegidos con dolor,
donde yace Ájax, el ario guerrero, y Aquiles junto a él yace enfrente.
Y Patroclo allí también, el que era como los dioses igual condescendiente
y donde mi hijo amado, el más valiente y de nobleza incomparable
Antíloco, el más veloz en la competición y en el combate insuperable.
Allá sí sufrimos tantas desgracias. ¿Quién diría que serían incontables?
¿Y quién de los mortales podría narrar aquellas cosas tan desagradables?
Nadie sería de verdad capaz, por más que te empeñases cinco y seis años
en preguntar lo que padecieron los divinos aqueos y cuántos sufrieron daños,
pues antes te cansarías y volverías a tu patria tierra aburrido y hastiado.
Durante nueve años socavamos su resistencia acechándoles demasiado,
utilizando todas las artimañas hasta que el hijo de Crono puso fin al dolor.
Nadie podría jamás superarle en picardía ni a parecérsele en fulgor
a ese divino Odiseo, puesto que ninguno podría tener rivalidad
en astucias de todas las guisas con tu padre, si es que eres de verdad
su descendiente. Sin embargo, es asombroso vuestro parecido y afinidad.
Incluso tu habla es semejante. Aunque nadie afirmaría con seguridad
Que todo eso corresponde a alguien tan joven por sabiduría y discreción.
Tanto el divino Odiseo como yo nunca hemos discrepado sin razón
sobre los acuerdos de la asamblea todo el tiempo que estuvimos juntos,
sino que al unísono tomábamos decisiones sobre todos los asuntos,
aconsejando a los aqueos cómo obrar mejor en cada caso.
Después de que conquistásemos del Príamo el inexpugnable castro
y en las naves embarcamos, a los aqueos dispersó la cólera divina.
Entonces, el malpensado Zeus nos guardó una tornada viperina
a todos nosotros, pues no todos eran razonables y compasivos.
Por lo que directamente, a la muerte se dirigieron los argivos
por causa del pomposo padre de la ojigarza y su ira indecente
que entre los dos atridas sembró la discordia intencionadamente.
Y esos a los aqueos, todos sin excepción, convocaron en asamblea
neciamente, pues fue a deshora cuando el sol con el ocaso juguetea
y los hijos de los aqueos acudieron con las cabezas pesadas de la melopea
preguntando por qué diantres soliviantaban a la gente. ¿Con qué idea?
Por su lado, Menelao animaba a todos los aqueos a recordar
y a anhelar el regreso “volando” sobre la cresta de las olas del ancho mar
mientras aquí y ahora quería Agamenón e insistía discordante,
en convencer al pueblo de que procediese a una ofrenda rutilante
para aplacar de esta forma de la diosa Atenea la incontenible ira.
¡Qué estupideces! Era en vano insistir en convencerla con la mentira
pues es indomable la voluntad de los inmortales y su testarudez.
Oyendo esas palabras agrias que intercambiaban esos dos a la vez,
se rebelaron los aqueos de hermosas grebas las armas levantando
y discutiendo a gritos alzándose la voz, divididos en cada bando.
Estaban indignados bregando en discordia toda la noche en dos mitades,
haciendo mala sangre entre ellos mientras Zeus les guardaba maldades.
Por eso, con la aurora los unos hacia la mar las naves arrastramos
y el botín y las rameras cautivas, las anchovaginales, embarcamos.
Y los demás, la otra mitad de la muchedumbre se mantuvo obstinado
y firme al lado del atrida Agamenón, el pastor de pueblos llamado.
Luego, embarcamos nosotros, nuestro bando. Y raudos hemos zarpado
sobre las veloces naves pues la divinidad el fiero océano había calmado.
Al llegar a Ténedos sacrificios y ofrendas a los dioses preparamos,
pues volveríamos al hogar. Mas con la opinión de Zeus no contamos
sobre nuestro regreso. ¡El miserable! Fue sembrar riñas otra vez.
Así que algunos cambiaron el rumbo de sus moldeadas naves al revés.
Como los que estaban liderados por Odiseo —el experimentado y virtuoso—.
Fueron a reforzar en aquel momento a Agamenón el atrida poderoso,
y no me quedó otra que, con las naves armadas, las que me quedaban,
alejarme, pues sospechaba todo lo que los demonios nos guardaban.
Junto a ellos marchó con sus compañeros el hijo de Tideo, el valeroso.
Mientras que junto a nosotros dos arrancó Menelao, el atrida pelirrojo
pues larga y llena de obstáculos la ruta a Lesbos nos esperaba navegando.
Dudamos si escoger, por encima de Quíos, la ruta del norte escarpado
o dejar la isla a babor poniendo rumbo a la pequeña Psará por sotavento
e incluso costear Quíos por el sur, donde Mimante rige al viento.
Al Dios hicimos suplicas para que nos diese señales, pues lo merecíamos.
Y él, con claridad nos señaló y ordenó que navegar a Eubea tendríamos
por el medio del ponto. Así evitaríamos desgracias mayores.
En seguida, un viento se levantó a favor y los navíos voladores
surcaron la marítima avenida llena de peces para recalar en Gerestón
de noche, donde muslos de toros colocaron, honrando a Poseidón,
sobre las brasas, pues la travesía del mar nos pareció interminable.
Amanecía el cuarto día cuando llegaron a Argos del indomable
Diómides, el hijo de Tideo, las naves. Y amarraron él y su leal tropa
allá, mientras nosotros navegábamos hacia Pilos con viento a popa
pues parece que la divinidad nos lo envió para llegar los primeros.
Desde que llegué aquí, hijo querido, nada sé de los otros guerreros.
Ni de los que se perdieron ni de los vivos, pues aislado me quedé.
Y si he podido enterarme de algo en este palacio encerrado te lo diré
como es mi obligación, pues mereces saberlo todo. Nada te voy a ocultar.
Cuentan otros que, los mirmidones del magnífico Aquiles lograron llegar
felizmente, con sus letales venablos y liderados por su hijo incomparable.
Igual de bien que el vástago de Peante, Filoctetes el honorable.
Idomeneo, desembarcó en Creta con todos aquellos de sus compañeros
que escaparon de la guerra y no los engulló el mar y sus derrocaderos.
Sobre el atrida os habréis enterado, aunque os separa el camino,
que cómo a su llegada le infligió indigna muerte, Egisto, su asesino.
Empero, este mismo recibió por su crimen un castigo parecido,
pues es de Providencia que en herencia deje un hijo comprometido
cada hombre, para que se vengue del asesino de su progenitor,
como aquel hizo con quien asesinó a su padre, Egisto el usurpador.
Y tú, amigo mío, como yo te estoy viendo, hermoso y con don de gentes
procura ser valiente para que te recuerdan y te loan tus descendientes».
Telémaco tomando la palabra le respondió prudentemente:
«¡Oh, Néstor Neleida, tú que entre todos los aqueos eres tan influyente!
Si aquel obró con justicia vengándose y le otorgaron los aqueos
la gloria y la razón para que perdure y la aprendan los venideros,
ojalá, los dioses me dispensen a mí también la misma fuerza
para poder vengarme del incordio de los pretendientes con firmeza,
pues continuamente urden maldades sobre mí y me agravian, asimismo.
Pero creo que los dioses no hilvanaron tal desquite para mí mismo.
Ni por mi padre. Por eso ahora tengo que soportar tal insolencia».
Y entonces, le replicó el honorable caballero Néstor con diligencia:
«¡Oh, amigo mío! Lo que acabas de contarme me ha recordado
que dicen por ahí que son muchos los “novios” que están aspirando
a esposar a tu madre y en vuestro palacio maquinan perversidades.
Dime pues si por un reproche de los dioses te sometes a sus voluntades
o si los ciudadanos de tu propio pueblo te reprueban ciertamente.
Y quién sabe si él se lo haría pagar todo con la peor muerte
si volviese algún día, sea en solitario o con la de los aqueos compañía.
Espero que la de ojos garzos Atenea te quisiera más todavía,
tanto como a Odiseo, al que tanta nobleza dio y siempre le ayudaba
en Troya, donde hemos padecido mucho frente a los muros de la alcazaba.
Estoy convencido de que los dioses no han querido incondicionalmente
a nadie, como la Palas Atenea le resguardaba a él tan descaradamente.
Si se prestase a ayudarte a ti y a mimarte igual con toda su alma,
entonces que se preparen aquellos a olvidar las nupcias con la dama».
Tomó la palabra sin esperar Telémaco para contradecir:
«¡Oh, anciano! Yo no creo que tales predicciones se vayan a cumplir,
pues, aunque tus palabras son grandilocuentes y tanto me apenan,
no tengo fe de que vayan a suceder, por mucho que los dioses lo anhelan».
Entonces, intervino Atenea, la diosa ojigarza, y le dijo a regañadientes:
«Telémaco, ¿qué palabras son esas que se te escaparon entre dientes?
Si un dios desea salvar a un hombre, lo salvará. ¡Aunque sea desde la lejanía!
Y yo personalmente, aunque padeciese calamidades, preferiría
sin ninguna duda ver amanecer el día del regreso a mi casa amada
en vez de caer asesinado como Agamenón a la llegada a mi morada
en manos de Egisto y de su propia esposa en una emboscada.
Empero, de tal muerte ni siquiera los dioses son capaces de librarle
por mucho que le estimen, pues es escrito que venga a visitarle
el cruel destino al desgraciado que a muerte está condenado».
Telémaco, tomando la palabra de nuevo le respondió emocionado:
«¡Ay, Méntor! Mejor no seguir hablando, aunque fuera por respeto,
ya que aquel puede que no le quede camino de retorno, puesto
que los inmortales le asignaron desolación y un destino negro.
Sin embargo, lo que deseo ahora es interpelar al noble caballero
Néstor para que me conteste, pues es el que piensa más sensatamente
y lleva —como comentan— gobernado tres generaciones de gente,
de tal manera que me parece un inmortal cuanto más le contemplo.
¡Oh, Néstor Neleida! Ya nos narraste con detallado ejemplo
cómo murió el atrida Agamenón, el soberano y glorioso. Si bien,
¿dónde estaba Menelao? ¿Cómo consiguió acecharle quien
era muy inferior a él, el usurpador Egisto, y darle muerte?
O no sucedió en tierras de Argos, en Acaya, donde encontró la vil suerte,
sino en otra parte. Y el verdugo actuó cuando viajaba entre la gente».
Entonces, Néstor el caballero noble, le contestó seguidamente:
«Yo, por tu bien, hijo, te contaré toda la verdad pues así me lo pediste.
Aunque puedes imaginar qué hubiese ocurrido en aquel momento triste
y si al asesino Egisto vivo dentro del palacio hubiese encontrado
el rubicundo Menelao, el atrida, a su regreso de Troya indignado.
No habría ni una pizca de tierra húmeda para poder enterrarlo.
Sino, los perros y los buitres lo descuartizarían vivo para devorarlo,
arrojado lejos de la ciudad como rastrojo en un descampado
sin nadie que le llorase, ni siquiera las aquéadas, por el crimen perpetrado.
Y es que mientras nosotros escribíamos la historia allá en otras tierras,
este, aquí en Argos con sus caballos pastando en las laderas,
a la esposa del rey Agamenón con engañosas palabras corrompía.
Y aunque ella el adulterio al principio con todas sus fuerzas negaría,
aquella bendecida Clitemnestra, pues guardaba aún leales sentimientos
y además siempre un bardo le acompañaba en sus aposentos
que el atrida partiendo a Troya había procurado para que la protegiera.
Mas desde que la fatalidad de los dioses hizo que al final sucumbiera,
condujo entonces este al desdichado aedo a una isla abandonada
y allí le condenó a que lo devorasen los buitres en bandada
para luego llevarse a la mujer, pues ahora aquella estaba claudicando.
E hizo sacrificios a los dioses por esa dicha, huesos quemando
en el altar, entre otras ofrendas de tejidos y oro abundante,
por haberle hecho merecedor de tal empresa esencial e ilusionante.
Mientras, navegando nosotros juntos de Troya regresábamos,
el atrida y yo mismo, pues una gran amistad nos profesábamos,
al acercarnos al sacro cabo de Súnion próximo a Atenas,
Febo Apolo, al timonel de Menelao con un flechazo apenas
silencioso envió al otro mundo, tendiéndole una emboscada
mientras el timón de la nave con mano firme manejaba.
¡Pobre Frontis Onetórida, al que todos loaban sus habilidades
y reconocido era por su destreza de pilotar en las tempestades!
Así que él tuvo que entretenerse allí. Aunque el tiempo apremiaba,
pues enterrar a su compañero y rendirle honores deseaba.
Luego, tuvo que volver a navegar sobre un mar tormentoso
con sus sinuosas naves hasta llegar a Maleas, un cabo rocoso,
a toda vela. Pero entonces, el omnipresente Zeus su camino
entorpeció enviándole en la niebla vientos de huracán marino
y olas gruesas, monumentales como montañas levantó.
Y se dispersaron sus naves. Algunas arrastradas las lanzó
a Creta, donde habitaban cídones en ambas orillas del Yárdano,
y donde surge del mar un peñasco en un arisco páramo
yermo, en los confines de Górtyna dentro de un ponto neblinoso,
donde el Ostro levanta y arrastra su gigantesco oleaje rabioso
contra Festo, que, con otro peñasco, se defiende como rompeolas.
Y allí en estas inclemencias salváronse los hombres, quedando solas
las naves en la cruel catástrofe. Luego, se aplastaron contra las rocas
empujadas por las olas. Cinco de esas naves con el rey, cianoproas,
las mandaron lejos, a Egipto, el viento, el agua y las corrientes.
Y aprovechóse este para amasar allí oro y riquezas suficientes
que con sus naves y sus guerreros sustraía de hombres infieles,
mientras en su ausencia, en el palacio, Egisto tramaba actos crueles,
llegando a reinar siete enteros años la esplendorosa Micenas,
asesinando al otro atrida y esclavizando a sus gentes por las buenas.
Mas por su desgracia, el octavo año, su hijo Orestes el iluminado,
llegó de repente desde Atenas y al parricida Egisto ha eliminado,
aquel que con dolo a su padre afamado había vilmente aniquilado.
Y después de darle muerte a los argivos frente a su sepulcro, ha invitado
a un banquete por las exequias de su cruel madre y del cobarde Egisto
el mismo día que con júbilo el valiente Menelao arribaba de improviso
trayendo regalos numerosos, tantos como cabían en las naves.
Y tú, como amigo te lo digo, lejos de tu palacio tu posición no agraves
peregrinando por allí y dejando en manos de esos hombres tus caudales,
de esos arrogantes, no sea que te dilapiden la fortuna entre otros males
y después de repartirse tus riquezas resulte tu viaje hasta aquí en vano.
Empero, te suplicaría que vayas al encuentro de Menelao
y te alentaría a hacerlo, pues él hace poco que ha vuelto de allá,
de tierras de otras gentes de donde pocos esperaban regresar ya,
que, si es que no te arrastrasen primero las tempestades,
es un océano tan grande e imponente que ni siquiera las aves
encontrarían en un año las huellas para volver, pues es atroz, desmesurado.
Pero ahora márchate con tu nave junto a tus compañeros navegando.
O si prefieres ir por tierra, tienes preparado el carruaje y los caballos.
Y también en ese caso mis hijos te acompañarían como si fueran tus ayos
hasta la bendecida Lacedemonia, donde se halla Menelao el rubicundo.
Y cuando llegues, suplícale con todo tu ser que sea rotundo.
Y no pienso que te engañe, pues es sincero y nunca miente».
Cuando acabó de hablar, se puso el sol y llegó la oscuridad rápidamente.
Y la diosa Atenea de ojos garzos entonces tomó la palabra y dijo:
«¡Oh, anciano! Todo eso lo has relatado perfecto, sin revoltijo.
Por tanto, es hora de cortar las lenguas y convidar con vino
para ofrecerle a los demás inmortales y al Poseidón divino
libraciones. Y después de eso retirarnos a disfrutar del sueño,
pues la luz se está ocultando detrás del ocaso y no es de empeño
quedarnos sentados más en el celestial banquete, sino irnos a casa».
Así habló la hija de Zeus. Los demás asintieron todos en masa.
Y para todos ellos, trajeron los heraldos agua —viértanse en las manos—
y hombres jóvenes llenaron hasta arriba los bernegales lozanos
para entre ellos repartir empezando por los cálices consagrados.
Arrojaban lenguas al fuego y las ungían desde arriba aupados.
Y cuando se terminó la libación y bebieron con toda su alma,
entonces apareció Atenea y después Telémaco con su divina calma.
Ambos se desplazaban hasta las bodegas de su nave andando
cuando Néstor los retuvo regañando, su descuido recriminando:
«Zeus no lo quiera y que me perdonen todos los dioses inmortales
por dejaros ir a dormir a la bodega de la nave, en sus bancales,
como si yo fuera un pordiosero y desprovisto de atuendos
que no tiene ni mantos en su casa ni sábanas ni remiendos
o una yacija confortable para que descansen los invitados.
Pues sí que dispongo de sábanas y de mantos delicados.
Indispensable es que de tal hombre como Odiseo el hijo querido
se acostase sobre los bancales de una nave mientras yo sigo vivo.
Y están mis hijos, que aparte aguardarán en este palacio austero
por si hubiera que hospedar en sus aposentos a cualquier forastero».
Y Atenea la divina ojigarza se dirigió a él y le habló pausado:
«¡Estupendo, estimado anciano! Por lo que dices, es lo adecuado
convencer a Telémaco, que quizás eso sería lo más conveniente.
Y que este os acompañe ahora para dormir allí serenamente,
pues yo prefiero dirigirme a la nave negra y no a vuestros aposentos
para animar a los compañeros y contarles los acontecimientos.
Porque yo entre todos me enorgullecía de ser el de más edad,
mientras que los otros jovenzuelos nos han seguido por amistad,
todos igual de jóvenes que Telémaco, el tierno y bondadoso.
Así que me voy αhora a la bodega de la nave negra a ver si reposo,
pues luego al amanecer partiré hacia los compasivos caucones,
donde me deben un favor y han de cumplir con sus obligaciones.
Nada nuevo. Tampoco de poco peso. Y a él, que ya lo tendrás contigo,
envíalo por tierra en una cuadriga. Y a alguno de tus hijos de testigo
con unos ligeros caballos, alados y veloces, los más resistentes».
Gritóse todo eso antes de alejarse Atenea la de ojos celestes
y se echó a volar igual que un pigargo cegándoles con su fulgor.
Y el anciano, con admiración por lo que sus ojos vieron, con ardor
tomó las manos de Telémaco y, mentándole, se explicó sonrojado:
«Amigo mío, sería absurdo pensar que pudieras ser cobarde o malvado
si tú siendo tan joven pueden tantos dioses ser tus consejeros
y no uno cualquiera de los que habitan el Olimpo y sus fueros,
sino la propia hija de Zeus, la diosa trigeneracional, la muy elogiada
quien de entre los argivos a tu soberbio padre más apreciaba.
Mas ten compasión, mi Soberana, y cólmame de gloria esplendorosa
a mí e igual que a mis hijos y a mi dulce y virtuosa esposa,
pues sin demora sacrificaré por ti un buey cerril de testuz cejijunta,
uno de los que nunca consiguió poner el hombre formando yunta.
Uno de esos yo sacrificaré después de recubrir con oro sus cuernos».
Al concluir esta suplica, le escuchó Palas Atenea al menos,
y el caballero honorable Néstor precedió, yendo delante,
a sus hijos y a sus yernos camino a su palacio preponderante.
Y cuando llegaron a aquel afamado palacio del patrono,
se aposentaron en los ordenados bancos y alguno en el trono.
Mientras, el anciano de bienvenida llenó la crátera e invitaba
a los huéspedes con vino dulce de aquel que once años fermentaba
y que la fiel despensera en aquel momento había destapado.
De este vino derramó en las copas el anciano y a Atenea emocionado
honraba con libaciones, a esa la hija de Zeus, el amamantado por cabras.
Cuando por fin acabaron con la bebida y con las ceremonias largas
con toda su alma, se retiraron los demás cada uno a su aposento.
Mientras, a él invitó a dormir el noble anciano Néstor, atento
por ser el joven Telémaco del divino Odiseo el hijo adorado,
en un esculpido lecho fino bajo el atrio de columnatas animado
al lado de Pisístrato, el aguerrido líder y guardián de sus guerreros,
el único soltero de sus hijos que vivía en palacio sin herederos.
Él mismo se acostó en la estancia de alto techo al fondo en un rincón,
donde le arregló su esposa la soberana un lecho y un jergón.
Y nada más amanecer y asomar la aurora con sus rayos carmesí,
se levantó Néstor, el caballero noble, de la cama y, con vigor, así
salió del cobertizo y fue a sentarse en unas rocas talladas
que había allí delante de palacio, de las puertas elevadas.
Eran blancas pulimentadas con aceite, pues en estas se sentaba
en otro tiempo el juicioso Neleo, el que a dioses se asemejaba.
Había ya descendido de entre los muertos vencido por el azar,
y desde entonces Néstor, el noble defensor de aqueos heredó su sillar
y su cetro. Y se despertaban a la vez sus hijos y acudieron al patio
desde los aposentos y se pusieron a su alrededor Ejéfron, Estrátio
y Perseo, pero también Áreto y el mayor Trasímides el supremo.
Y detrás de aquellos, llegó el paladín Pisístrato el sexto, el postremo.
Y con todos ellos, el divino Telémaco, que caminaba a su lado.
Entonces, el noble Néstor se dirigió a ellos hablándoles pausado:
«No pierdan el tiempo, hijos queridos, para trasladar la ofrenda
a Atenea, primera entre los dioses, y por pleitesía ponerle enmienda
por habérseme aparecido de cuerpo presente en medio del banquete.
Y que alguien de vosotros se traslade al valle inmediatamente
para que elija bien y que nos traiga su mejor becerro el vaquerizo.
Otro que se desplace al del magnánimo Telémaco el barco bermejizo
y que nos traiga a todos sus compañeros dejando a dos huestes.
Y un tercero que reclame apresuradamente al orfebre Laerces
para que venga aquí a revestir las astas del becerro con oro.
Los demás que se queden aquí en alerta y que estén al loro.
Y avisad a los sirvientes de que vengan desde los aposentos a preparar
el festín, trayendo asientos y bancos de madera y agua del fontanar».
Al pronunciarse así, todos se aplicaron a obedecer. Y llegó el becerro
desde el valle. Y arribaban desde la nave amarrada en el varadero
los compañeros del magnánimo Telémaco. Y llegó el artesano
cargado con útiles de su arte de orfebrería. Portaba en la mano
un martillo, un yunque y una tenaza de lumbre propia de herrero.
Y con todos esos artificios trabajaba el oro con esmero.
Y vino Atenea para asistir al ritual. Y Néstor, el anciano gran caballero,
le entregó el oro. Y aquel seguidamente cubrió las astas del ternero,
revistiéndolo para el goce de Atenea en cuanto viese la ofrenda.
Y de los cuernos, Estratio y el divo Ejéfron conducían por su senda
al cabestro. Y Áreto traía agua bendita de rosas en un caldero
desde los aposentos. En la otra mano, cebada en un panero
llevaba. Presto, además, esperaba Trasímides con un machete
afilado en las manos para descuartizar el ternero decididamente.
Perseo sostenía el cáliz sagrado. Y empezó Néstor el noble anciano
acercándose, derramando el agua bendita y la cebada con la mano,
suplicando a Atenea y arrojando pelo de su cabeza al fuego.
Y cuando acabó de implorar y de esparcir la cebada pues, luego
el hijo de Néstor Trasímides, el de corazón valeroso y noble,
estimulado se acercó y, con una estocada, cortó con el mandoble
los tendones de la nuca, venciendo la furia del becerro. Y medrosas,
gritaron al avistarlo las hijas y las nueras y la respetuosa esposa
de Néstor, Eurídice, la hija de Clímeno la primogénita nacida.
Y entonces, todos juntos levantaron del suelo la vaquilla herida,
que sujetaban para que el jefe de la guardia Pisístrato la degollase.
Al cesar de brotar la sangre negra y su alma el cuerpo abandonase
y quedose sin gota, desangrado, cortaron los fémures del becerro
y les ungieron la piel con sebo con mucho cuidado y esmero
elaborando redaños que aplicaban sobre ellos cuidosamente.
Y el anciano, quemando sobre ellos una astilla encendida, vierte
vino tinto sobre ellos. Al lado, los jóvenes portaban útiles y espetones.
Cuando quemáronse las fíbulas y gustaron de las entrañas, porciones
tajaban después de la carcasa y las ensartaban por ambos lados,
asándolas a la estaca sosteniendo con las manos los hierros afilados.
Y mientras tanto, a Telémaco llevó a asearle la hermosa Policasta,
del noble Néstor la hija ultimogénita, del glorioso Neleo la casta.
Y al bañarlo y con oleaginosas esencias lo hubo perfumado,
le vistió de su cuerpo alrededor túnica y manto delicado.
Y se asemejaba a los inmortales según asomaba del caldero
yendo al lado de Néstor, pastor de pueblos, a sentarse primero.
Fue entonces cuando retiraron del fuego la carne ya asada
y se pusieron sentados a degustarla, mientras la muchachada
de elegidos jóvenes vertían vino dentro de cálices dorados.
En cuanto acabaron de beber y de comer todos saciados,
entonces tomó la palabra y les dijo Néstor, el anciano de noble linaje:
«Hijos míos, conducid a Telémaco a los caballos de hermoso pelaje
y aunarlos a la cuadriga para que pueda proseguir su viaje».
Así habló, y ellos con entrega y certitud, recibieron su mensaje,
enyugando los veloces corceles rápido a las bellas cuadrigas.
La gobernanta les llenó el carro con vino y con pan de espigas
y con asaduras, como a reyes hijos de dioses corresponde.
Seguidamente, subió Telémaco al carro esplendoroso, donde
a su lado se colocó Pisístrato Nestórida, custodio de la guarnición,
que, tomando las riendas del carruaje en sus manos con tesón,
ha fustigado los corceles para que se lancen volando instintivamente
hacia el valle, dejando atrás Pilos, la ciudad prominente.
Mantenía el ritmo durante todo el día unida por el yugo la yeguada.
Y cuando por fin el crepúsculo llegó y llenó de sombras la cañada,
llegaron a Feres, donde estaba de Diocles el palacio aqueo,
del hijo de Ortíloco, que había nacido por el río-dios Alfeo.
Allí pasaron toda la noche, descansando bajo su hospitalidad.
Nada más amaneció y asomó la aurora con sus bermejos rayos,
armaron los polícromos carruajes apareando los caballos.
Y así, se alejaban del animado palacio cruzando los propileos,
fustigándolos con el látigo para lanzarse volando sin rodeos.
Hasta que apareció el valle de espigas, de donde arrancaba
el ascendente sendero que sufrió para pasar la veloz yeguada,
cuando ya se ponía el sol y las sombras cubrían la cañada.
Traducción en Castellano: Rapsodia α´: https://homericithaca.com/threads/144/
Traducción en Castellano: Rapsodia β´: https://homericithaca.com/threads/145/
 
Τελευταία επεξεργασία από έναν συντονιστή:
Rodi de Fuca

Rodi de Fuca

Μπλουζα Κάτω μέρος