Traducción en Castellano: Rapsodia α´

cover α΄ Ισπανικό.jpgLa traducción en Castellano de la Odisea


Ἄνδρα μοι ἔννεπε, μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ
πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεν,
πολλῶν δ’ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω·
πολλὰ δ’ ὅ γ’ ἐν πόντῳ πάθεν άλγεα ὃν κατὰ θυμόν,
ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων.
Ἀλλ’ οὐδ’ ὧς ἑτάρους ἐρρύσατο ἱέμενός περ·
αὑτῶν γὰρ σφετέρῃσιν ατασθαλίῃσιν όλοντο,
νήπιοι, οἱ κατὰ βοῦς Ὑπερίονος Ἠελίοιο
ἤσθιον· αὐτὰρ ὁ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ.
Τῶν ἁμόθεν γε, θεὰ θύγατερ Διός, εἰπὲ καὶ ἡμῖν.
Ἔνθ’ ἄλλοι μὲν πάντες, ὅσοι φύγον αἰπὺν ὄλεθρον,
οἴκοι ἔσαν πόλεμόν τε πεφευγότες ἠδὲ θάλασσαν·
τὸν δ’ οἶον νόστου κεχρημένον ἠδὲ γυναικὸς
νύμφη πότνι’ ἔρυκε Καλυψὼ δῖα θεάων
ἐν σπέσσι γλαφυροῖσι, λιλαιομένη πόσιν εἶναι.
Ἀλλ’ ὅτε δὴ ἔτος ἦλθε περιπλομένων ἐνιαυτῶν,
τῷ οἱ ἐπεκλώσαντο θεοὶ οἰκόνδε νέεσθαι
εἰς Ἰθάκην, οὐδ’ ἔνθα πεφυγμένος ἦεν ἀέθλων
καὶ μετὰ οἷσι φίλοισι. Θεοὶ 'δ’ ελέαιρον ἅπαντες
νόσφι Ποσειδάωνος· ὁ δ’ ἀσπερχὲς μενέαινεν
ἀντιθέῳ Ὀδυσῆι πάρος ἢν γαῖαν ἱκέσθαι.
Ἀλλ’ ὁ μὲν Αἰθίοπας μετεκίαθε τηλόθ’ ἐόντας
Αἰθίοπας τοι διχθὰ δεδαίαται, ἔσχατοι ἀνδρῶν,
οἱ μὲν δυσομένου Ὑπερίονος οἱ δ’ ἀνιόντος,
ἀντιόων ταύρων τε καὶ ἀρνειῶν ἑκατόμβης.
Ἔνθ’ ὅ γ’ ἐτέρπετο δαιτὶ παρήμενος· οἱ δὲ δὴ ἄλλοι
Ζηνὸς ἐνὶ μεγάροισιν Ὀλυμπίου ἀθρόοι ἦσαν.
Τοῖσι δε μύθων ἦρχε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·
μνήσατο γὰρ κατὰ θυμὸν ἀμύμονος Αἰγίσθοιο,
τὸν ῥ’ Ἀγαμεμνονίδης τηλεκλυτὸς ἔκταν’ Ὀρέστης·
τοῦ ὅ γ’ ἐπιμνησθεὶς ἔπε’ ἀθανάτοισι μετηύδα·
«Ὢ πόποι, οἷον δὴ νυ θεοὺς βροτοὶ αἰτιόωνται·
ἐξ ἡμέων γάρ φασι κάκ’ ἔμμεναι, οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ
σφῇσιν ἀτασθαλίῃσιν ὑπὲρ μόρον ἄλγε’ ἔχουσιν,
ὡς καὶ νῦν Αἴγισθος ὑπὲρ μόρον Ἀτρεΐδαο
γῆμ’ ἄλοχον μνηστήν, τὸν δ’ ἔκτανε νοστήσαντα,
εἰδὼς αἰπὺν ὄλεθρον, ἐπεὶ πρό οἱ εἴπομεν ἡμεῖς,
Ἑρμείαν πέμψαντες ἐύσκοπον ἀργεϊφόντην,
μήτ’ αὐτὸν κτείνειν μήτε μνάασθαι ἄκοιτιν·
ἐκ γὰρ Ὀρέσταο τίσις ἔσσεται Ἀτρεΐδαο,
ὁππότ’ ἂν ἡβήσῃ τε καὶ ἧς ἱμείρεται αἴης.
Ὧς ἔφαθ’ Ἑρμείας, ἀλλ’ οὐ φρένας Αἰγίσθοιο
πεῖθ’ ἀγαθὰ φρονέων· νῦν δ’ ἁθρόα πάντ’ ἀπέτισεν.»
Τὸν 'δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεά, γλαυκῶπις Ἀθήνη·
«Ὦ πάτερ ἡμέτερε Κρονίδη, ὕπατε κρειόντων,
καὶ λίην κεῖνός γε ἐοικότι κεῖται ὀλέθρῳ,
ὡς ἀπόλοιτο καὶ ἄλλος, ὅτις τοιαῦτα γε ῥέζοι·
ἀλλά μοι ἀμφ’ Ὀδυσῆι δαΐφρονι δαίεται ἦτορ,
δυσμόρῳ, ὅς δὴ δηθὰ φίλων ἄπο πήματα πάσχει
νήσῳ ἐν ἀμφιρύτῃ, ὅθι τ’ ὀμφαλός ἐστι θαλάσσης.
Νῆσος δενδρήεσσα, θεὰ δ’ ἐν δώματα ναίει,
Ἄτλαντος θυγάτηρ ὀλοόφρονος, ὃς τε θαλάσσης.
πάσης βένθεα οἶδεν, ἔχει δέ τε κίονας αὐτὸς
μακράς, αἳ γαῖάν τε καὶ οὐρανὸν ἀμφὶς ἔχουσιν.
Τοῦ θυγάτηρ δύστηνον ὀδυρόμενον κατερύκει,
αἰεὶ δὲ μαλακοῖσι καὶ αἱμυλίοισι λόγοισιν
θέλγει, ὅπως Ἰθάκης ἐπιλήσεται· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
ἱέμενος καὶ καπνὸν ἀποθρώσκοντα νοῆσαι
ἧς γαίης θανέειν ἱμείρεται, οὐδέ νυ σοί περ
ἐντρέπεται φίλον ἦτορ, Ὀλύμπιε; Οὐ νύ τ’ Ὀδυσσεὺς
Ἀργείων παρὰ νηυσὶ χαρίζετο ἱερὰ ῥέζων
Τροίῃ ἐν εὐρείῃ; Τί νύ οἱ τόσον ὠδύσαο, Ζεῦ;»
Τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς.
«Τέκνον ἐμόν, ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων.
Πως ἂν ἔπειτ’ Ὀδυσήος ἐγὼ θείοιο λαθοίμην,
ὃς περὶ μὲν νόον ἐστὶ βροτῶν, περὶ δ’ ἱρὰ θεοῖσιν
ἀθανάτοισιν ἔδωκε, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν;
Ἀλλὰ Ποσειδάων γαιήοχος ἀσκελὲς αἰεὶ
Κύκλωπος κεχόλωται, ὃν ὀφθαλμοῦ ἀλάωσεν,
ἀντίθεον Πολύφημον, ὅου κράτος ἐστὶ μέγιστον
πᾶσιν Κυκλώπεσσι· Θόωσα δέ μιν τέκε νύμφη,
Φόρκυνος θυγάτηρ ἁλὸς ἀτρυγέτοιο μέδοντος,
ἐν σπέσσι γλαφυροῖσι Ποσειδάωνι μιγεῖσα.
Ἐκ τοῦ δὴ Οδυσῆα Ποσειδάων ἐνοσίχθων
οὔ τι κατακτείνει, πλάζει δ’ ἀπὸ πατρίδος αἴης.
Ἀλλ’ ἄγεθ’ ἡμεῖς οἵδε περιφραζώμεθα πάντες
νόστον, ὅπως ἔλθῃσι· Ποσειδάων δὲ μεθήσει
ὃν χόλον· οὐ μὲν γάρ τι δυνήσεται ἀντία πάντων
ἀθανάτων αέκητι θεῶν ἐριδαινέμεν οἶος.»
Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεά, γλαυκῶπις Ἀθήνη·
«Ὦ πάτερ ἡμέτερε Κρονίδη, ὕπατε κρειόντων,
εἰ μὲν δὴ νῦν τοῦτο φίλον μακάρεσσι θεοῖσιν,
νοστῆσαι Ὀδυσῆα πολύφρονα ὅνδε δόμονδε,
Ἑρμείαν μὲν ἔπειτα διάκτορον ἀργεϊφόντην
νῆσον ἐς Ὠγυγίην ὀτρύνομεν, ὄφρα τάχιστα
νύμφη ἐυπλοκάμῳ εἴπῃ νημερτέα βουλήν,
νόστον Ὀδυσσήος ταλασίφρονος, ὥς κε νέηται·
αὐτὰρ ἐγὼν Ἰθάκηνδ’ ἐσελεύσομαι, ὄφρα οἱ υἱὸν
μᾶλλον ἐποτρύνω καί οἱ μένος ἐν φρεσὶ θείω,
εἰς ἀγορήν καλέσαντα κάρη κομόωντας Ἀχαιοὺς
πᾶσι μνηστήρεσσιν ἀπειπέμεν, οἵ τέ οἱ αἰεὶ
μῆλ’ ἁδινὰ σφάζουσι καὶ εἰλίποδας ἕλικας βοῦς.
Πέμψω δ’ ἐς Σπάρτην τε καὶ ἐς Πύλον ἠμαθόεντα
νόστον πευσόμενον πατρὸς φίλου, ἢν που ἀκούσῃ,
ἠδ’ ἵνα μιν κλέος ἐσθλὸν ἐν ἀνθρώποισιν ἔχῃσιν.»
Ὧς εἰπούσ’ ὑπὸ ποσσὶν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα,
ἀμβρόσια χρύσεια, τά μιν φέρον ἠμὲν ἐφ’ ὑγρήν
ἠδ’ ἐπ’ ἀπείρονα γαῖαν ἅμα πνοιῇς ἀνέμοιο·
εἵλετο δ’ ἄλκιμον ἔγχος, ἀκαχμένον ὀξέι χαλκῷ,
βριθὺ μέγα στιβαρόν, τῷ δάμνασι στίχας ἀνδρῶν
ἡρώων, τοῖσί τε κοτέσσεται ὀβριμοπάτρη
βῆ δὲ κατ’ Οὐλύμποιο καρήνων ἀίξασα,
στῆ δ’ Ἰθάκης ἐνὶ δήμῳ ἐπὶ προθύροις Ὀδυσῆος
οὐδοῦ ἐπ’ αὐλείου, παλάμῃ δ’ ἔχε χάλκεον ἔγχος,
εἰδομένη ξείνῳ, Ταφίων ἡγήτορι Μέντῃ.
Εὗρε δ' ἄρα μνηστῆρας ἀγήνορας· οἱ μὲν ἔπειτα
πεσσοῖσι προπάροιθε θυράων θυμὸν ἔτερπον
ἥμενοι ἐν ῥινοῖσι βοῶν, οὓς ἔκτανον αὐτοί
κήρυκες δ’ αυτοῖσι καὶ ὀτρηροὶ θεράποντες
οἱ μὲν οἶνον ἔμισγον ἐνὶ κρητῆρσι καὶ ὕδωρ,
οἱ δ’ αὖτε σπόγγοισι πολυτρήτοισι τραπέζας
νίζον καὶ προτιθέν, τοὶ δὲ κρέα πολλὰ δατεῦντο.
Τὴν δὲ πολὺ πρῶτος ἴδε Τηλέμαχος θεοειδής·
ἧστο γὰρ ἐν μνηστῆρσι φίλον τετιημένος ἦτορ,
ὀσσόμενος πατέρ’ ἐσθλὸν ἐνὶ φρεσίν, εἴ ποθεν ἐλθὼν
μνηστήρων τῶν μὲν σκέδασιν κατὰ δώματα θείη,
τιμὴν δ’ αὑτὸς ἔχοι καὶ δώμασιν οἷσιν ἀνάσσοι.
Τὰ φρονέων μνηστῆρσι μεθήμενος εἴσιδ’ Ἀθήνην,
βῇ 'δ’ ἰθὺς προθύροιο, νεμεσσήθη δ’ ἐνὶ θυμῷ
ξεῖνον δηθὰ θύρῃσιν ἐφεστάμεν· ἐγγύθι δὲ στὰς
χεῖρ’ ἕλε δεξιτερὴν καὶ ἐδέξατο χάλκεον ἔγχος,
καὶ μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
«Χαῖρε, ξεῖνε, παρ’ ἄμμι φιλήσεαι· αὐτὰρ ἔπειτα
δείπνου πασσάμενος μυθήσεαι, ὅττεό σε χρή.»
Ὧς εἰπὼν ἡγεῖθ’, ἡ δ’ ἕσπετο Παλλὰς Ἀθήνη.
Οἱ δ’ ὅτε δή ῥ’ ἔντοσθεν ἔσαν δόμου ὑψηλοῖο,
ἔγχος μὲν ῥ’ ἔστησε φέρων πρὸς κίονα μακρὴν
δουροδόκης ἔντοσθεν ἐυξόου, ἔνθα περ ἄλλα
ἔγχε’ Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος ἵστατο πολλά,
αὑτὴν δ’ ἐς θρόνον εἷσεν ἄγων, ὑπὸ λῖτα πετάσσας,
καλὸν δαιδάλεον· ὑπὸ δὲ θρῆνυς ποσὶν ἦεν.
Πὰρ δ’ αὑτὸς κλισμὸν θέτο ποικίλον ἔκτοθεν ἄλλων
μνηστήρων, μὴ ξεῖνος ἀνιηθέίς ὀρυμαγδῷ
δείπνῳ αδήσειεν, ὑπερφιάλοισι μετελθών,
ἠδ’ ἵνα μιν περὶ πατρὸς ἀποιχομένοιο ἔροιτο.
Χέρνιβα δ’ ἀμφίπολος προχόῳ ἐπέχευε φέρουσα
καλῇ χρυσείῃ ὑπὲρ ἀργυρέοιο λέβητος,
νίψασθαι· παρὰ δὲ ξεστὴν ἐτάνυσσε τράπεζαν.
Σῖτον δ’ αἰδοίη ταμίη παρέθηκε φέρουσα,
εἴδατα πόλλ’ ἐπιθεῖσα χαριζομένη παρεόντων·
δαιτρός δὲ κρειῶν πίνακας παρέθηκεν ἀείρας
παντοίων, παρὰ δέ σφι τίθει χρύσεια κύπελλα·
κῆρυξ δ’ αὐτοῖσιν θάμ’ ἐπῴχετο οἰνοχοεύων.
Ἐς δ’ ἦλθον μνηστῆρες ἀγήνορες. Οἱ μὲν ἔπειτα
ἑξείης ἕζοντο κατὰ κλισμοὺς τε θρόνους τε,
τοῖσι δὲ κήρυκες μὲν ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευαν,
σῖτον δὲ δμωαὶ παρενήνεον ἐν κανέοισιν,
κοῦροι δὲ κρητῆρας ἐπεστράψαντο ποτοῖο.
Οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
Αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
μνηστῆρες τοῖσιν μὲν ἐνὶ φρεσὶν ἄλλα μεμήλειν,
μολπή τ’ ὀρχηστύς τε· τὰ γάρ τ’ ἀναθήματα δαιτός·
κῆρυξ δ’ ἐν χερσὶν κίθαριν περικαλλέα θῆκεν
Φημίῳ, ὅς ῥ’ ἤειδε παρὰ μνηστῆρσιν ἀνάγκη.
Ἦ τοι ὁ φορμίζων ἀνεβάλλετο καλὸν ἀείδειν,
αὐτὰρ Τηλέμαχος προσέφη γλαυκῶπιν Ἀθήνην
ἄγχι σχὼν κεφαλήν, ἵνα μὴ πευθοίαθ’ οἱ ἄλλοι·
«Ξεῖνε φίλ’, ἦ καί μοι νεμεσήσεαι, ὅττι κεν εἴπω;
Τούτοισιν μὲν ταῦτα μέλλει, κίθαρις καὶ ἀοιδή,
ῥεῖ’, ἐπεὶ ἀλλότριον βίοτον νήποινον ἔδουσιν,
ἀνέρος, οὗ δή που λεύκ’ ὀστέα πύθεται ὄμβρῳ
κείμεν’ ἐπ’ ἠπείρου, ἢ εἰν ἁλὶ κῦμα κυλίνδει.
Εἰ κεῖνόν γ’ Ἰθάκηνδε ἰδοίατο νοστήσαντα,
πάντες κ’ ἀρησαίατ’ ἐλαφρότεροι πόδας εἶναι
ἢ ἀφνειότεροι χρυσοῖό τε ἐσθῆτός τε.
Νῦν δ’ ὁ μὲν ὧς ἀπόλωλε κακὸν μόρον, οὐδέ τις ἥμιν
θαλπωρή, εἴ πέρ τις ἐπιχθονίων ἀνθρώπων
φῇσιν ἐλεύσεσθαι· τοῦ δ’ ὤλετο νόστιμον ἦμαρ.
Ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον·
τίς, πόθεν εἰς ἀνδρῶν; Πόθι τοι πόλις ἠδὲ τοκῆες;
Ὁπποίης τ’ ἐπὶ νηὸς ἀφίκεο· πῶς δέ σε ναῦται
ἤγαγον εἰς Ἰθάκην; Τίνες ἔμμεναι εὐχετόωντο;
Οὐ μὲν γάρ τί σε πεζὸν ὀίομαι ἐνθάδ’ ἱκέσθαι.
Καί μοι τοῦτ’ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ’ ἐὺ εἰδῶ,
ἠὲ νέον μεθέπεις ἦ καὶ πατρώιος ἐσσὶ
ξεῖνος, ἐπεὶ πολλοὶ ἴσαν ἀνέρες ἡμέτερον δῶ
ἄλλοι, ἐπεὶ καὶ κεῖνος ἐπίστροφος ἦν ἀνθρώπων.
Τὸν δ΄αὖτε προσέειπε θεά, γλαυκῶπις Ἀθήνη·
«Τοιγὰρ ἐγώ τοι ταῦτα μάλ’ ἀτρεκέως ἀγορεύσω.
Μέντης Ἀγχιάλοιο δαΐφρονος εὔχομαι εἶναι
υἱός, ἀτὰρ Ταφίοισι φιληρέτμοισιν ἀνάσσω.
Νῦν δ’ ὧδε ξὺν νηὶ κατήλυθον ἠδ’ ἑτάροισιν
πλέων ἐπὶ οἴνοπα πόντον ἐπ’ ἀλλοθρόους ἀνθρώπους,
ἐς Τεμέσην μετὰ χαλκόν, ἄγω δ’ αἴθωνα σίδηρον.
Νηῦς δέ μοι ἥδ’ ἕστηκεν ἐπ’ ἀγροῦ νόσφι πόληος,
ἐν λιμένι Ῥείθρῳ ὑπὸ Νηίῳ ὑλήεντι.
Ξεῖνοι δ’ ἀλλήλων πατρώιοι εὐχόμεθ’ εἶναι
ἐξ ἀρχῆς, εἴ πέρ τε γέροντ’ εἴρηαι ἐπελθὼν
Λαέρτην ἥρωα, τὸν οὐκέτι φασὶ πόλινδε
ἔρχεσθ’, ἀλλ’ ἀπάνευθεν ἐπ’ ἀγροῦ πήματα πάσχειν
γρηὶ σὺν ἀμφιπόλῳ, ἥ οἱ βρῶσίν τε πόσιν τε
παρτιθεῖ, εὖτ’ ἄν μιν κάματος κατὰ γυῖα λάβῃσιν
ἑρπύζοντ’ ἀνὰ γουνὸν ἀλωῆς οἰνοπέδοιο.
Νῦν δ’ ἦλθον· δὴ γάρ μιν ἔφαντ’ ἐπιδήμιον εἶναι,
σὸν πάτερ’· ἀλλά νυ τόν γε θεοὶ βλάπτουσι κελεύθου·
οὐ γάρ πω τέθνηκεν ἐπὶ χθονὶ δῖος Ὀδυσσεύς,
ἀλλ’ ἔτι που ζωὸς κατερύκεται εὐρέι πόντῳ
νήσῳ ἐν ἀμφιρύτῃ, χαλεποὶ δέ μιν ἄνδρες ἔχουσιν
ἄγριοι, οἵ που κεῖνον ἐρυκανόωσ’ ἀέκοντα.
Αὐτὰρ νῦν τοι ἐγὼ μαντεύσομαι, ὡς ἐνὶ θυμῷ
ἀθάνατοι βάλλουσι καὶ ὡς τελέεσθαι ὀίω (οἵῳ),
οὔτε τι μάντις ἐὼν οὒτ’ οἰωνών σάφα εἰδώς.
Οὔ τοι ἔτι δηρὸν γε φίλης ἀπὸ πατρίδος αἴης
ἔσσεται, οὐδ’ εἴ πέρ τε σιδήρεα δέσματ’ ἔχῃσιν·
φράσσεται, ὥς καὶ νέηται, ἐπεὶ πολυμήχανός ἐστιν.
Ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον,
εἰ δὴ ἐξ αὐτοῖο τόσος πάις εἰς Ὀδυσῆος.
Αἰνῶς μὲν κεφαλήν τε καὶ ὄμματα καλὰ ἔοικας
κείνῳ, ἐπεὶ θαμὰ τοῖον ἐμισγόμεθ’ ἀλλήλοισιν,
πρίν γε τὸν ἐς Τροίην ἀναβήμεναι, ἔνθα περ ἄλλοι
Ἀργείων οἱ ἄριστοι ἔβαν κοίλῃς ἐνὶ νηυσίν·
ἐκ τοῦ δ’ οὔτ’ Ὀδυσῆα ἐγὼν ἴδον οὔτ’ ἔμ’ ἐκεῖνος.»
Τὴν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
«Τοιγὰρ ἐγώ τοι, ξεῖνε, μάλ’ ἀτρεκέως ἀγορεύσω.
Μήτηρ μέν τέ μέ φησι τοῦ ἔμμεναι, αὐτὰρ ἐγώ γε
οὑκ οἶδ’· οὐ γάρ πώ τις ἑὸν γόνον αὑτὸς ἀνέγνω.
Ὡς δὴ ἐγώ γ’ ὄφελον μάκαρός νύ τευ ἔμμεναι υἱὸς
ἀνέρος, ὃν κτεάτεσσιν ἑοῖς ἔπι γῆρας ἔτετμεν.
Νῦν δ’, ὃς ἀποτμότατος γένετο θνητῶν ἀνθρώπων,
τοῦ μ’ ἔκ φασι γενέσθαι, ἐπεὶ σύ με τοῦτ’ ἐρεείνεις.»
Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεά, γλαυκῶπις Ἀθήνη·
«Οὐ μέν τοι γενεήν γε θεοὶ νώνυμνον ὀπίσσω
θῆκαν, ἐπεὶ σέ γε τοῖον ἐγείνατο Πηνελόπεια.
Ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον·
τίς δαίς, τίς δὲ ὅμιλος ὅδ’ ἔπλετο; Τίπτε δέ σε χρεώ;
Εἰλαπίνη ἦε γάμος; Ἐπεὶ οὑκ ἔρανος τάδε γ’ ἐστίν.
Ὥς τέ μοι ὑβρίζοντες ὑπερφιάλως δοκέουσιν
δαίνυσθαι κατὰ δῶμα· νεμεσσήσαιτό κεν ἀνὴρ
αἴσχεα πόλλ’ ὁρόων, ὅς τις πινυτός γε μετέλθοι.»
Τὴν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα
«Ξεῖν’, ἐπεὶ ἂρ' δὴ ταῦτά μ’ ανείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς,
μέλλεν μέν ποτε οἶκος ὅδ’ ἀφνειὸς καὶ ἀμύμων
ἔμμεναι, ὄφρ’ ἔτι κεῖνος ἀνὴρ ἐπιδήμιος ἦεν·
νῦν δ’ ἑτέρως ἐβόλοντο θεοὶ κακὰ μητιόωντες,
οἳ κείνον μὲν ἄιστον ἐποίησαν περὶ πάντων
ἀνθρώπων, ἐπεὶ οὔ κε θανόντι περ ὧδ’ ἀκαχοίμην,
εἰ μετὰ οἷς ἑτάροισι δάμη Τρώων ἐνὶ δήμῳ
ἠὲ φίλων ἐν χερσίν, ἐπεὶ πόλεμον τολύπευσεν.
τῷ κέν οἱ τύμβον μὲν ἐποίησαν Παναχαιοί,
ἠδέ κε καὶ ᾧ παιδὶ μέγα κλέος ἤρατ’ ὀπίσσω.
Νῦν δέ μιν ἀκλειώς ἅρπυιαι ἀνηρείψαντο·
οἴχετ’ ἄιστος ἄπυστος, ἐμοὶ δ’ ὀδύνας τε γόους τε
κάλλιπεν. Οὐδέ τι κεῖνον ὀδυρόμενος στεναχίζω
οἶον, ἐπεί νύ μοι ἄλλα θεοὶ κακὰ κήδε’ ἔτευξαν.
Ὅσσοι γὰρ νήσοισιν ἐπικρατέουσιν ἄριστοι,
Δουλιχίῳ τε Σάμῃ τε καὶ ὑλήεντι Ζακύνθῳ,
ἠδ’ ὅσσοι κραναὴν Ἰθάκην κάτα κοιρανέουσιν,
τόσσοι μητέρ’ ἐμὴν μνῶνται, τρύχουσι δὲ οἶκον.
Ἡ δ’ οὔτ’ ἀρνεῖται στυγερὸν γάμον οὔτε τελευτὴν
ποιῆσαι δύναται· τοὶ δὲ φθινύθουσιν ἔδοντες
οἶκον ἐμόν· τάχα δή με διαρραίσουσι καὶ αὑτόν.»
Τὸν δ’ ἐπαλαστήσασα προσηύδα Παλλὰς Ἀθήνη·
«Ὢ πόποι, ἦ δὴ πολλὸν ἀποιχομένου Ὀδυσῆος
δεύῃ, ὅ κε μνηστῆρσιν ἀναιδέσι χεῖρας ἐφείη.
Εἰ γὰρ νῦν ἐλθὼν δόμου ἐν πρώτῃσι θύρῃσιν
σταίη ἔχων πήληκα καὶ ἀσπίδα καὶ δύο δοῦρε,
τοῖος ἐών, οἷόν μιν ἐγὼ τὰ πρῶτα νόησα
οἴκῳ ἐν ἡμετέρῳ πίνοντά τε τερπόμενόν τε,
ἐξ Ἐφύρης ἀνιόντα παρ’ Ἴλου Μερμερίδαο·
ᾤχετο γὰρ καὶ κεῖσαι θοῆς ἐπὶ νηὸς Ὀδυσσεὺς
φάρμακον ἀνδροφόνον διζήμενος, ὄφρα οἱ εἴη
ἰοὺς χρίεσθαι χαλκήρεας· ἀλλ’ ὁ μὲν οὔ οἱ
δῶκεν, ἐπεί ῥα θεοὺς νεμεσίζετο αἰὲν ἐόντας,
ἀλλὰ πατὴρ οἱ δῶκεν ἐμός· φιλέεσκε γὰρ αινῶς·
τοῖος ἐὼν μνηστῆρσιν ὁμιλήσειεν Ὀδυσσεύς·
πάντες κ’ ὠκύμοροί τε γενοίατο πικρόγαμοί τε.
Ἀλλ’ ἦ τοι μὲν ταύτα θεῶν ἐν γούνασι κεῖται,
ἤ κεν νοστήσας ἀποτίσεται, ἦε καὶ οὐκί,
οἷσιν ἐνὶ μεγάροισι· σὲ δὲ φράζεσθαι ἄνωγα,
ὅππως κε μνηστῆρας ἀπώσεαι ἐκ μεγάροιο.
Εἰ δ’ ἄγε νῦν ξυνίει καὶ ἐμῶν ἐμπάζεο μύθων.
Αὔριον εἰς ἀγορήν καλέσας ἥρωας Ἀχαιοὺς
μῦθον πέφραδε πᾶσι, θεοὶ δ’ ἐπιμάρτυροι ἔστων.
Μνηστῆρας μὲν ἐπὶ σφέτερα σκίδνασθαι ἄνωχθι,
μητέρα δ’, εἴ οἱ θυμὸς ἐφορμᾶται γαμέεσθαι,
ἄψ ἴτω ἐς μέγαρον πατρὸς μέγα δυναμένοιο·
οἱ δὲ γάμον τεύξουσι καὶ ἀρτυνέουσιν ἔεδνα
πολλὰ μάλ’, ὅσσα ἔοικε φίλης ἐπὶ παιδὸς ἕπεσθαι.
Σοὶ δ’ αὑτῷ πυκινῶς ὑποθήσομαι, αἴ κε πίθηαι.
νῆ’ ἄρσας ἐρέτῃσιν ἐείκοσιν, ἥ τις ἀρίστη,
ἔρχεο πευσόμενος πατρὸς δὴν οἰχομένοιο,
ἤν τίς τοι εἴπῃσι βροτῶν ἢ ὅσσαν ἀκούσῃς
ἐκ Διός, ἥ τε μάλιστα φέρει κλέος ἀνθρώποισιν.
Πρῶτα μὲν ἐς Πύλον ἐλθὲ καὶ εἴρεο Νέστορα δῖον,
κεῖθεν δὲ Σπάρτηνδε παρὰ ξανθὸν Μενέλαον·
ὅς γὰρ δεύτατος ἦλθεν Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων.
Εἰ μέν κεν πατρὸς βίοτον καὶ νόστον ἀκούσῃς,
ἦ τ’ ἂν τρυχόμενός περ ἔτι τλαίης ἐνιαυτόν·
εἰ δέ κε τεθνηῶτος ἀκούσῃς μηδ’ ἔτ’ ἐόντος,
νοστήσας δὴ ἔπειτα φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν
σῆμά τέ οἱ χεῦαι καὶ ἐπὶ κτέρεα κτερεΐξαι
πολλὰ μάλ’, ὅσσα ἔοικε, καὶ ἀνέρι μητέρα δοῦναι.
Αὐτὰρ ἐπὴν δὴ ταῦτα τελευτήσῃς τε καὶ ἔρξῃς,
φράζεσθαι δὴ ἔπειτα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
ὅππως κε μνηστῆρας ἐνὶ μεγάροισι τεοῖσιν
κτείνῃς ἠὲ δόλῳ ἢ ἀμφαδὸν οὐδὲ τί σε χρὴ
νηπιάας ὀχέειν, ἐπεὶ οὐκέτι τηλίκος ἐσσί.
Ἦ οὑκ ἀίεις, οἷον κλέος ἔλλαβε δῖος Ὀρέστης
πάντας ἐπ’ ἀνθρώπους, ἐπεὶ ἔκτανε πατροφονῆα,
Αἴγισθον δολόμητιν, ὅ οἱ πατέρα κλυτὸν ἔκτα;
Καὶ σύ, φίλος, μάλα γάρ σ’ ὁρόω καλὸν τε μέγαν τε,
ἄλκιμος ἔσσ’, ἵνα τίς σε καὶ ὀψιγόνων ἐὺ εἴπῃ.
Αὐτὰρ ἐγὼν ἐπὶ νῆα θοὴν κατελεύσομαι ἤδη
ἠδ’ ἑτάρους, οἵ πού με μάλ’ ἀσχολόωσι μένοντες·
σοὶ δ’ αὐτῷ μελέτω, καὶ ἐμῶν ἐμπάζεο μύθων.»
Τὴν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
«Ξεῖν’, ἦ τοι μὲν ταῦτα φίλα φρόνεων ἀγορεύεις,
ὥς τε πατὴρ ᾧ παιδί, καὶ οὐ πότε λήσομαι αὐτῶν.
Ἀλλ’ ἄγε νῦν ἐπίμεινον ἐπειγόμενός περ ὁδοῖο,
ὄφρα λοεσσάμενός τε τεταρπόμενός τε φίλον κῆρ,
δῶρον ἔχων ἐπὶ νῆα κίῃς χαίρων ἐνὶ θυμῷ,
τιμῆεν, μάλα καλόν, ὅ τοι κειμήλιον ἔσται
ἐξ ἐμεῦ, οἷα φίλοι, ξείνοι ξείνοισι διδοῦσιν.»
Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεά, γλαυκῶπις Ἀθήνη·
«Μή μ’ ἔτι νῦν κατέρυκε λιλαιόμενόν περ ὁδοῖο.
Δῶρον δ’, ὄττι κέ μοι δοῦναι φίλον ἦτορ ἀνώγῃ,
αὖτις ἀνερχομένῳ δόμεναι οἰκόνδε φέρεσθαι,
καὶ μάλα καλὸν ἑλῶν· σοὶ δ’ ἄξιον ἔσται ἀμοιβῆς.»
Ἡ μὲν ἄρ’ ὧς εἰποῦσ’ ἀπέβη γλαυκῶπις Ἀθήνη,
ὄρνις δ’ ὡς ἀνοπαῖα διέπτατο· τῷ δ’ ἐνὶ θυμῷ
θῆκε μένος καὶ θάρσος, ὑπέμνησέν τέ ἑ πατρὸς
μᾶλλον ἔτ’ ἢ τὸ πάροιθεν. Ὁ δὲ φρεσὶν ᾗσι νοήσας
θάμβησεν κατὰ θυμόν· ὀίσατο γὰρ θεὸν εἶναι.
Αὐτίκα δὲ μνηστῆρας ἐπῴχετο ἰσόθεος φώς.
Τοῖσι δ’ ἀοιδὸς ἄειδε περικλυτός, οἱ δὲ σιωπῇ
εἵατ’ ἀκούοντες· ὁ δ’ Ἀχαιῶν νόστον ἄειδεν
λυγρόν, ὃν ἐκ Τροίης ἐπετείλατο Παλλὰς Ἀθήνη.
Τοῦ δ’ ὑπερωιόθεν φρεσὶ σύνθετο θέσπιν ἀοιδὴν
κούρη Ἰκαρίοιο περίφρων Πηνελόπεια·
κλίμακα δ’ ὑψηλὴν κατεβήσετο οἷο δόμοιο,
οὑκ οἴη, ἅμα τῇ γε καὶ ἀμφίπολοι δύ’ ἕποντο.
Ἡ δ’ ὅτε δὴ μνηστῆρας ἀφίκετο δῖα γυναικῶν,
στῆ ῥα παρὰ σταθμὸν τέγεος πύκα ποιητοῖο
ἄντα παρειάων σχομένη λιπαρὰ κρήδεμνα·
ἀμφίπολος δ’ ἄρα οἱ κεδνὴ ἑκάτερθε παρέστη.
Δακρύσασα δ’ ἔπειτα προσηύδα θεῖον ἀοιδόν·
«Φήμιε, πολλὰ γὰρ ἄλλα βροτῶν θελκτήρια οἶδας,
ἔργ’ ἀνδρὼν τε θεῶν τε, τά τε κλείουσιν ἀοιδοί·
τῶν ἓν γέ σφιν ἄειδε παρήμενος, οἱ δὲ σιωπῇ
οἶνον πινόντων· ταύτης δ’ ἀποπαύε’ ἀοιδῆς
λυγρῆς, ἥ τέ μοι αἰὲν ἐνὶ στήθεσσι φίλον κῆρ
τείρει, ἐπεὶ με μάλιστα καθίκετο πένθος ἄλαστον.
Τοίην γὰρ κεφαλὴν ποθέω μεμνημένη αἰεί,
ἀνδρός, τοῦ κλέος εὐρὺ καθ’ Ἑλλάδα καὶ μέσον Ἄργος.»
Τὴν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
«Μῆτερ ἐμή, τί τ’ ἄρα φθονέεις ἐρίηρον ἀοιδὸν
τέρπειν, ὅππῃ οἱ νόος ὄρνυται; Οὔ νύ τ’ ἀοιδοὶ
αἴτιοι, ἀλλά ποθι Ζεὺς αἴτιος, ὅς τε δίδωσιν
ἀνδράσιν ἀλφηστῇσιν, ὅπως ἐθέλῃσιν, ἑκάστῳ.
Τούτῳ δ’ οὐ νέμεσις Δαναῶν κακὸν οἶτον ἀείδειν·
τὴν γὰρ ἀοιδὴν μᾶλλον ἐπικλείουσ’ ἄνθρωποι,
ἥ τις ἀκουόντεσσι νεωτάτη ἀμφιπέληται.
Σοὶ δ’ ἐπιτολμάτω κραδίη καὶ θυμὸς ἀκούειν·
οὐ γὰρ Ὀδυσσεὺς οἶος ἀπώλεσε νόστιμον ἦμαρ
ἐν Τροίῃ, πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι φῶτες ὄλοντο.
Ἀλλ’ εἰς οἶκον ἰοῦσα τὰ σ’ αὐτῆς ἔργα κόμιζε,
ἱστὸν τ’ ἠλακάτην τε, καὶ ἀμφιπόλοισι κέλευε
ἔργον ἐποίχεσθαι· μῦθος δ’ ἄνδρεσσι μελήσει
πᾶσι, μάλιστα δ’ ἐμοί· τοῦ γὰρ κράτος ἔστ’ ἐνὶ οἴκῳ.»
Ἡ μὲν θαμβήσασα πάλιν οἰκόνδε βεβήκειν·
παιδὸς γὰρ μῦθον πεπνυμένον ἔνθετο θυμῷ.
Ἐς δ’ ὑπερῶ’ ἀναβᾶσα σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξὶν
κλαῖεν ἔπειτ’ Ὀδυσῆα φίλον πόσιν, ὄφρα οἱ ὕπνον
ἡδὺν ἐπὶ βλεφάροισι βάλε γλαυκῶπις Ἀθήνη.
Μνηστῆρες δ’ ὁμάδησαν ἀνὰ μέγαρα σκιόεντα,
πάντες δ’ ἠρήσαντο παραὶ λεχέεσσι κλιθῆναι.
Τοῖσι δὲ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἤρχετο μύθων·
«Μητρὸς ἐμῆς μνηστῆρες ὑπέρβιον ὕβριν ἔχοντες,
νῦν μὲν δαινύμενοι τερπώμεθα, μηδὲ βοητὺς
ἔστω, ἐπεὶ τόδε καλὸν ἀκουέμεν ἐστὶν ἀοιδοῦ
τοιοῦδ’, οἷος ὅδ’ ἐστί, θεοῖς ἐναλίγκιος αὐδήν.
Ἠῶθεν δ’ ἀγορήνδε καθεζώμεσθα κίοντες
πάντες, ἵν’ ὕμιν μῦθον ἀπηλεγέως ἀποείπω
ἐξιέναι μεγάρων· ἄλλας δ’ ἀλεγύνετε δαῖτας
ὑμὰ κτήματ’ ἔδοντες ἀμειβόμενοι κατὰ οἴκους.
Εἰ δ’ ὕμιν δοκέει τόδε λωίτερον καὶ ἄμεινον
ἔμμεναι, ἀνδρὸς ἑνὸς βίοτον νήποινον ὀλέσθαι,
κείρετ’· ἐγὼ δὲ θεοὺς ἐπιβώσομαι αἰὲν ἐόντας,
αἴ κέ ποθι Ζεὺς δῷσι παλίντιτα ἔργα γενέσθαι·
νήποινοί κεν ἔπειτα δόμων ἔντοσθεν ὄλοισθε».
Ὧς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ὀδὰξ ἐν χείλεσι φύντες
Τηλέμαχον θαύμαζον, ὃ θαρσαλέως ἀγόρευεν.
Τὸν δ’ αὖτ’ Ἀντίνοος προσέφη, Ἐυπείθεος υἱός·
«Τηλέμαχ’, ἦ μάλα δή σε διδάσκουσιν θεοὶ αὐτοὶ
ὑψαγόρην τ’ ἔμεναι καὶ θαρσαλέως ἀγορεύειν
μὴ σέ γ’ ἐν ἀμφιάλῳ Ἰθάκῃ βασιλῆα Κρονίων
ποιήσειεν, ὅ τοι γενεῇ πατρώιόν ἐστιν.»
Τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
«Ἀντίνο’, ἦ καί μοι νεμεσήσεαι, ὅττι κεν εἴπω;
Καί κεν τοῦτ’ ἐθέλοιμι Διός γε διδόντος ἀρέσθαι.
Ἦ φὴς τοῦτο κάκιστον ἐν ἀνθρώποισι τετύχθαι;
Οὐ μὲν γάρ τι κακὸν βασιλευέμεν· αἶψά τέ οἱ δῶ
ἀφνειὸν πέλεται καὶ τιμηέστερος αὐτός.
Ἀλλ’ ἦ τοι βασιλῆες Ἀχαιῶν εἰσὶ καὶ ἄλλοι
πολλοὶ ἐν ἀμφιάλῳ Ἰθάκῃ, νέοι ἠδὲ παλαιοί,
τῶν κέν τις τόδ’ ἔχῃσιν, ἐπεὶ θάνε δῖος Ὀδυσσεύς·
αὐτὰρ ἐγὼν οἴκοιο ἄναξ ἔσομ’ ἡμετέροιο
καὶ δμώων, οὕς μοι ληίσσατο δῖος Ὀδυσσεύς.»
Τὸν δ’ αὖτ’ Εὐρύμαχος Πολύβου πάις ἀντίον ηὔδα·
«Τηλέμαχ’, ἦ τοι ταῦτα θεῶν ἐν γούνασι κεῖται,
ὅς τις ἐν ἀμφιάλῳ Ἰθάκῃ βασιλεύσει Ἀχαιῶν·
κτήματα δ’ αὐτὸς ἔχοις καὶ δώμασιν οἷσιν ἀνάσσοις.
Μὴ γὰρ ὅ γ’ ἔλθοι ἀνήρ, ὅς τίς σ’ ἀέκοντα βίηφιν
κτήματ’ ἀπορραίσει, Ἰθάκης ἔτι ναιετοώσης.
Ἀλλ’ ἐθέλω σε, φέριστε, περὶ ξείνοιο ἐρέσθαι,
ὁππόθεν οὗτος ἀνήρ· ποίης δ’ ἐξ εὔχεται εἶναι
γαίης; Ποῦ δέ νύ οἱ γενεὴ καὶ πατρὶς ἄρουρα;
Ἠέ τιν’ ἀγγελίην πατρὸς φέρει ἐρχομένοιο,
ἦ ἑὸν αὑτοῦ χρεῖος ἐελδόμενος τόδ’ ἱκάνει;
Οἷον ἀναΐξας ἄφαρ οἴχεται, οὐδ’ ὑπέμεινεν
γνώμεναι· οὐ μὲν γάρ τι κακῷ εἰς ὦπα ἐῴκειν».
Τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
«Εὐρύμαχ’, ἦ τοι νόστος ἀπώλετο πατρὸς ἐμοῖο·
οὔτ’ οὖν ἀγγελίῃς ἔτι πείθομαι, εἴ ποθεν ἔλθοι,
οὔτε θεοπροπίης ἐμπάζομαι, ἥν τινα μήτηρ
ἐς μέγαρον καλέσασα θεοπρόπον ἐξερέηται.
Ξεῖνος δ’ οὗτος ἐμὸς πατρώιος ἐκ Τάφου ἐστίν,
Μέντης δ’ Ἀγχιάλοιο δαΐφρονος εὔχεται εἶναι
υἱός, ἀτὰρ Ταφίοισι φιληρέτμοισιν ἀνάσσει.»
Ὧς φάτο Τηλέμαχος, φρεσὶ δ’ ἀθανάτην θεὸν ἔγνω.
Οἱ δ’ εἰς ὀρχηστύν τε καὶ ἱμερόεσσαν ἀοιδὴν
τρεψάμενοι τέρποντο, μένον δ’ ἐπὶ ἕσπερον ἐλθεῖν.
Τοῖσι δε τερπομένοισι μέλας ἐπὶ ἕσπερος ἦλθεν·
δὴ τότε κακκείοντες ἔβαν οἰκόνδε ἕκαστος.
Τηλέμαχος δ’, ὅθι οἱ θάλαμος περικαλλέος αὐλῆς
ὑψηλὸς δέδμητο περισκέπτῳ ἐνὶ χώρῳ,
ἔνθ’ ἔβη εἰς εὐνὴν πολλὰ φρεσὶ μερμηρίζων.
Τῷ δ’ ἂρ’ ἅμ’ αἰθομένας δαΐδας φέρε κεδνὰ ἰδυῖα
Εὐρύκλει’, Ὦπος θυγάτηρ Πεισηνορίδαο,
τήν ποτε Λαέρτης πρίατο κτεάτεσσιν ἑοῖσιν
πρωθήβην ἔτ’ ἐοῦσαν, ἐεικοσάβοια δ’ ἔδωκεν,
ἶσα δέ μιν κεδνῇ ἀλόχῳ τίεν ἐν μεγάροισιν,
εὐνῇ δ’ οὔ ποτ’ ἔμικτο, χόλον δ’ ἀλέεινε γυναικός·
ἥ οἱ ἅμ’ αἰθομένας δαΐδας φέρε, καὶ ἑ μάλιστα
δμωάων φιλέεσκε, καὶ ἔτρεφε τυτθὸν ἐόντα.
ὤιξεν δὲ θύρας θαλάμου πύκα ποιητοῖο,
ἕζετο δ’ ἐν λέκτρῳ, μαλακὸν δ’ ἔκδυνε χιτῶνα·
καὶ τὸν μὲν γραίης πυκιμηδέος ἔμβαλε χερσίν.
Ἡ μὲν τὸν πτύξασα καὶ ἀσκήσασα χιτῶνα,
πασσάλῳ ἀγκρεμάσασα παρὰ τρητοῖσι λέχεσσιν
βῆ ρ’ ἴμεν ἐκ θαλάμοιο, θύρην δ’ ἐπέρυσσε κορώνῃ
ἀργυρέῃ, ἐπὶ δε κληῖδ’ ἐτάνυσσεν ἱμάντι.
Ἔνθ’ ὅ γε παννύχιος, κεκαλυμμένος οἰὸς ἀώτῳ,
βούλευε φρεσὶν ᾗσιν ὁδόν, τὴν πέφραδ’ Ἀθήνη.
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
285
290
295
300
305
310
315
320
325
330
335
340
345
350
355
360
365
370
375
380
385
390
395
400
405
410
415
420
425
430
435
440​
Del hombre más astuto, recítame, ¡oh musa! De quien vagó errante.
Tanto desde que derribó el sacro castillo de Troya. Y visitante
fue de ciudades y de muchedumbres y alcanzó el conocimiento,
aunque sufrió desventuras en medio de los mares y el tormento
de perder su desolada alma y a sus compañeros a su regreso.
Mas aunque tanto lo desease, ningún camarada pudo volver ileso.
Todos aquellos se perdieron solos por sus propias granujadas.
¡Los descerebrados! Por devorar del “sol encumbrado” las manadas
de sus bueyes. Razón para privarles del retorno más anhelado.
Y tú, de Zeus hija amada diosa, cuéntanos algo de eso relatado.
Cómo mientras los otros que del desastre de la guerra escaparon
volvieron junto al hogar y de las olas y las batallas se salvaron.
A él mismo, que añoraba más que nadie a su mujer y a su morada,
llevaba retenido la preferida de los dioses Calipso, la bella hada,
en una caverna esplendida con el propósito: hacerle su marido.
Empero, cuando se cumplió el tiempo como estaba concebido,
los dioses hilaron su destino: que debía a su casa regresar.
¡A Ítaca! Ni siquiera entonces le quiso la desazón abandonar,
sintiendo el aliento de los suyos cerca y por los dioses apiadado,
a excepción de Poseidón, quien más se mostró despiadado
hacia Odiseo en su vano intento por llegar a su terruño amado.
Y cuando aquel se trasladó junto a africanos allá más alejado,
esos etíopes que estaban repartidos en dos, en el confín del mundo
unos, donde el amanecer, y otros por donde cae el sol profundo
para disfrutar de los sacrificios. ¡Cien toros y carneros de bienvenida!
Y allá es donde permaneció deleitándose, ¡cómo no!, de la comida.
Y en el palacio de Zeus celestial, los demás pegándose la gran vida.
A esos se dirigió el padre de dioses y hombres, como era previsto,
rememorando entonces desde el principio al inolvidable Egisto,
aquel al que asesinó no hacía mucho Orestes, de Agamenón el hijo.
Y al recordar a los inmortales, con esas palabras se dirigió y dijo:
«¡Ay de mí! ¿Cómo se atreven a echar la culpa a los dioses esos mortales
y sostener que les llegan de nosotros, y es al revés, todos sus males?
Es por su propia culpa sufrir enteramente tantas calamidades.
Como en este caso, donde ese Egisto al noble átrida adujo al Hades,
de su esposa se apropió y le emboscó a su regreso dándole muerte
conociendo la fatalidad que causaría, como le advertimos su suerte
enviándole a Hermes, del Árgo el matador, llevando buen consejo
para que ni a la mujer intente seducir ni aniquile al desdichado viejo.
Porque por el átrida Orestes se vengaría cuando su hora le llegase,
se diese cuenta de su cariño por aquel hogar y la edad alcanzase.
Y Hermes así tal cual se lo explicó. Pero del Egisto la hueca cabeza
no entendía de esas y por eso carísima pagó su estúpida torpeza».
Tomó la palabra Atenea, la de ojos garzos, y habló luego sin temores:
«¡Oh padre nuestro! ¡Hijo de Cronos, merecedor de grandes honores!
Aunque sé que a ese por su propia culpa desgracias le han pasado
y merecido tuvo en perecer después de aquel acto descabellado,
yo solo pienso en Odiseo. Y al recordar, me siento desdichada
a ese desventurado, que lejos padece sin su familia y su morada,
perdido en medio del océano, en una isla convexa por ambos lados.
Donde diosa divina vive en su isleño palacio entre los arbolados
y que es del lunático Atlante el retoño, quien las profundidades
domina de los cercanos piélagos y con ambas extremidades
sostiene columnas largas. Una la tierra soporta bien. La otra el cielo.
Allí, la hija de este a aquel mantiene preso sumido en su duelo.
Y con palabras indulgentes, sin jamás cesar propósitos de deseo,
le embeleca para que renuncie de Ítaca el retorno. Mas Odiseo,
con sus recuerdos, lucha y a lo alto humo se imaginó que fuera
de su hogar, el que quería alcanzar por una vez aunque muriera.
¿Tampoco te emociona dueño del Olimpo, que fue quien ofrendó
ese mismo Odiseo sobre las naves argivas y sacrificios encomendó
en los prados Troyanos para Vos? ¿Cómo es que le odias tanto?».
Y de esa manera, le correspondió el tempestuoso Zeus sin quebranto:
«Hija amada, vacías palabras son esas que pronuncian tus labios.
¿Cómo podría yo del Odiseo el divino olvidarme, que es de sabios
y que es distinto a los mortales, y siempre a los dioses Inmortales
hizo sacrificios? A aquellos que el ancho cielo gobiernan como tales.
Empero, el receloso de la tierra Poseidón, que siempre enajenado
aguarda por él, que le sacó el ojo a aquel Cíclope a dioses vinculado,
el Polifemo, quien es la máxima autoridad entre sus semejantes
monstruos y a quien ha parido Toosa la ninfa, una de sus amantes,
hija que era de Forcis, de los profundos piélagos un ser predilecto,
en una bella caverna donde yació con Poseidón en un enlace perfecto.
Por ese motivo, al desdichado Odiseo, Poseidón, el agitador de tierra,
pretende que sufra males desterrado de su hogar y no que muera.
Si bien nosotros pensando en él, os invito a todos a reunirnos
sin importarnos lo que piense Poseidón y tenemos que decidirnos
sobre cómo será el retorno. Y el otro, que esté enfadado con todos
los dioses Inmortales, queriendo imponer su opinión de malos modos».
Seguidamente, la de ojos garzos Atenea la divina le contestó y dijo:
«¡Oh, Padre nuestro! ¡Entre los dioses, todopoderoso de Cronos hijo!
Si tienen que decidirse con indulgencia los dioses, que sea dichoso
Odiseo y que regrese a su hogar ese hombre prudente y juicioso.
Y de inmediato a Hermes, raudo mensajero de espectro esplendoroso,
hay que apremiar a que viaje a la isla de Ogigia con paso presuroso
para llevarle a la ninfa, la astuta enredadera, su firme decisión
de que prepare sin dilación del agostado Odiseo la repatriación.
Mientras, yo me trasladaría a Ítaca e intentaría localizar a su retoño
para darle aliento y ánimos y meterle la idea en su cerebro bisoño
de congregar en el ágora a los melenudos aqueos, los más prudentes.
Y sin ser condescendientes que reprochen a todos los pretendientes
pues siempre sacrifican rebaños y astados bueyes descaradamente.
Y luego, a Esparta le enviaré y a la ribereña Pilos indistintamente
para recabar noticias sobre el dulce regreso de su padre amado.
Curtirse, ser venturoso y entre los hombres, además, el más afamado».
Y al acabar su discurso anuda a los pies sandalias perfumadas.
Aquellas que son de oro recubiertas. Y que la llevan sobre gredas anegadas
y humedales y sobre firme tierra con el resuello del viento vigorizado.
Y agarra el poderoso venablo afilado, que era con cobre elaborado,
macizo, alargado y resistente, para arrasar filas de héroes dispuesto.
Hombres que la desafiasen a ella por altiva, como hija de un dios poseso.
Y en eso se precipitó desde las cumbres altas de Olimpo alborotada
y no paró hasta llegar a Ítaca, a su misma aldea de Odiseo la morada,
su mismo pórtico, rodeando con sus manos forjado de cobre el rejón
disfrazándose del Tafio, el dirigente Mentor, el invitado de honor.
Y allá, encontró a los arrogantes pretendientes jugando al pentagrama,
entretenidos ellos sentados en el rellano, gozando con toda su alma
y apoltronados sobre vellocinos de bestias que juntos habían cazado
rodeados de heraldos y sirvientes leales que habían domesticado.
Y unos mezclaban juntos el vino con el agua en grandes bernegales
mientras los otros, raudos, enjuagaban con esponjas permeables
las mesas que enfrente apostaban. Y carnes sirviéndoles a raudales.
Primero, percibió que era ella Telémaco, igual que un dios entre mortales
sentado con los pretendientes, más bien desanimado y afligido,
imaginándose a su padre valeroso de la nada y de rondón surgido
para arruinar los planes de sus reales celebraciones a los pretendientes
y retomar la gobernación de su palacio y salvar el honor de sus gentes.
Fantaseaba así entre los aspirantes cuando en la diosa Atenea reparó.
Sin retraso se dirigió al rellano y, sin perdonárselo él mismo, lamentó
no haberle atendido y dejarle ahí de pie a un forastero invitado.
Así que le pidió, después de tenderle la diestra mano, guardar su venablo
de cobre. Y con esas palabras aladas, entusiasmado le aclamó y dijo:
«Forastero, alégrate y acércate bien a nuestro lado. Luego tan solo
de yantar y degustar feliz, explícanos lo que has venido a decir sin dolo».
Y se adelantó primero él. Y a sus andares, la palada Atenea le siguió.
Así, en cuanto pasaron el umbral, al palacio de techos altos la guió.
Y llevándole su venablo, apoyó en una columna alargada que estaba
con horadadas aberturas para recibir bien distintas lanzas preparada
junto a muchas otras depositadas que eran del desafortunado Odiseo.
Y a ella misma la condujo para sentarla en un trono. Y por propio deseo
desplegó bajo sus pies una hermosa alcatifa y un entretallado escabel.
Algo alejado de los pretendientes, dispuso y se sentó a su lado aquel
en un abigarrado sitial, por si por culpa del bullicio el huésped desconocido
aborreciera la cena incluso, alternando con gente de trato despectivo,
y no llegase a preguntar lo único importante: sobre su padre ausente.
Y la criada vertía agua para lavar sus manos en una argentina fuente
desde un dorado aguamanil de doble asidero que trajo a su albedrío
y que aseado se relajase al lado de un esculpido banquillo bello de señorío.
Trajo pan fresco. Y sobre el banquillo, depositó la bondadosa gobernanta
junto a ricos manjares que hicieran los honores a toda gente cuanta
se encontraba allí congregada. Mientras, el maestro mesero les servía
de todo en sus altamías y doradas cílicas a cada uno les ofrecía,
donde el escanciador les convidaba en cualquier momento al vino.
Sin dilatar, los presuntuosos pretendientes a su vez tomaron el camino
para ocupar asimismo sus sitios, lindando en los banquillos y en los sitiales
donde los heraldos les vertían para lavarse las manos agua a raudales
y las esclavas sirvientas pan fresco en trenzadas canastillas apilaban
y hombres adolescentes hasta arriba las cráteras con vino rellenaban.
Así, empezaron a meter mano a los manjares que ricos tenían delante.
Cuando terminaron mucho de comer por fin y de beber bastante,
los pretendientes consideraron que llegó la hora de enlazar aquello
con cantes y bailes, que por costumbre son de un banquete el sello.
Y un heraldo raudo puso una guitarra hermosa en manos del bardo
Femio, aquel que a los pretendientes por necesidad divertía cantando.
Entretanto, tocaba dulcemente la forminge. Y cuando mejor cantaba,
se giró entonces Telémaco, mirándola con sorpresa. Y dijo a la Palada,
acercando su rostro a sus labios para que nadie se diese cuenta:
«Querido forastero, no me guardes rencor y no me lo tengas en cuenta
por lo que tengo que decir. A ellos solo les interesan guitarras y canto
y que pase impune el tiempo mientras su fortuna están dilapidando
la de aquel hombre que quizás sus huesos blancos la lluvia esparce
y arroja sobre la tierra o el oleaje de los océanos a su paso arrastrase.
Aquel que como de repente vieran en la hermosa Ítaca aparecer,
todos seguramente preferirían más tener ligeras las piernas
en vez de correr con vestimentas ricas y de oro las alforjas llenas.
Y sobre ese hombre que por nuestra desgracia va a desaparecer
y parece que a nadie tampoco le interesa su regreso a su tierra
dadnos esperanzas de que volverá y no para siempre se perdiera.
¡Bien! Pues ahora cuéntame y dame noticias sin mucha dilación,
¿Quién eres y cuál es tu linaje? ¿Quiénes son tus padres y tu nación?
¿Y con que navío arribaste? ¿Y quiénes fueron los marineros que relatan
que te acompañaron a Ítaca y se vanaglorian de ello y se jactan?
Porque no querrás que crea que a pie hasta aquí llegaste de este modo.
Explícamelo, pero con toda la verdad para que lo entienda. Sobre todo,
si por primera vez habías llegado hasta aquí o si de mi padre fuiste tú
huésped estimado, ya que de nuestro palacio hombres de alto espíritu
de sobra conocían por ser él hospitalario y devolverles tal distinción».
Al terminar, la divina garza de ojos Atenea le respondió con intención:
«Por ti, sin preámbulos voy a sincerarme ahora y a exponer mi opinión.
Presumo de ser Mentor, del prudente Anquíalo el hijo y la razón,
quien es el eminente paladín de los perseverantes táfios remeros.
No hace mucho que aquí llegué con mi barco y mis compañeros,
a estos extraños mundos sobre espumosos piélagos navegando.
Y me dirijo a Temesa con hierro reluciente. Y estoy cobre buscando.
Aquí, detrás de la ciudad, detrás del descampado, mi barco abarloado
aguarda bajo el boscoso cerro Néion, en el puerto de Rízron anclado.
Con tu padre amigos fuimos. A veces, me ha dado cobijo a su lado
desde siempre. Al Laertes el anciano, el héroe, al verle aproximando
preguntad. Aunque dicen que ya apenas se acerca a la ciudad,
sino que retirado está en el campo, aguantando las penas de verdad
junto a la anciana gobernanta, que le prepara manjares y bebida
para que no decaiga cuando viene el cansancio y el ansia arriba
o cuando las rodillas se le doblan mientras labra la viña aún esbelto.
Acudí enseguida, porque supuse que por fin tu padre habría vuelto
a la ciudad. Mas escuché que los dioses aún no le habían perdonado
sus deslices, aunque tampoco le dejaron perecer así arrojado
en tierra ajena, si bien el divino Odiseo en cierto mar seguirá vivo,
allá en una isla corcovada, donde por hombres sin honor sería cautivo
y hombres salvajes durante tiempo sin su voluntad lo custodiarán.
Dicho esto, con la clarividencia con que me dotaron y me apoyarán
los Inmortales –y acertarán seguramente– voy a vaticinar con virtud,
sin alardear de ser adivino, y que perciba los presagios con certitud.
Afirmo que no permanecerá más de su querida patria acaso alejado,
aunque seguramente ataduras le mantuviesen todavía encadenado,
ya que cómo librarse inventará siendo, como es él, el más ingenioso.
Pero ahora de verdad. Sin rodeos. Demuéstramelo. Hazme dichoso.
Pues aseguras de ser el predilecto hijo de Odiseo, de ese mismo.
Porque te asemejas con evidencia en la cabeza. Y los ojos, asimismo
los tienes iguales. Lo sé porque juntos alternábamos. Él y nosotros
claro. Y bastante antes de que a Troya le condujeran junto a otros
muchos argivos de los celebérrimos amontonados en las entrañas
de las naves. Y desde entonces, le perdí en circunstancias extrañas».
Emocionándose entonces, Telémaco le replicó a ella con detalles:
«De todo lo que me hablas, forastero, te responderé sin ambages.
Mi madre, como comprenderás, que soy hijo suyo argumenta.
Mas como nadie puede saber su linaje, permíteme que yo no lo sepa.
¿Y qué más quisiera yo que ser agraciado con pingües beneficios pues?
Y más si fuese hijo de un hombre que había llegado rico a la vejez.
Sin embargo, aquel el chivo expiatorio entre hombres mortales es
aquel de quien dices que heredero soy y por quien prestas interés».
Entonces, la de ojos garzos Atenea le replicó con esas palabras:
«Los dioses no te imputaron procedencia de alcurnias bastardas.
Por el contrario, la distinguida Penélope te engendró. Tu madre.
No obstante, dime toda la verdad. Cuéntame sin rodeos el alarde
de jolgorio, las celebraciones y el ajetreo. Te pido que me expliques
si es festividad o en su caso boda. ¡Porque obra benéfica no es!
En mi humilde opinión, me parecen más blasfemos y alabanciosos
como un cualquier glotón y bebedor, y viles especímenes roñosos
en medio del palacio que a un ser en su juicio le daría vergüenza».
Y en eso, con emoción, Telémaco, a contestarla a ella comienza:
«Forastero, de todo eso que me preguntas, saca tus conclusiones
de lo que sucede en este excepcional palacio y en sus salones,
que era rico mientras aquel hombre se encontraba en la ciudad.
Empero, ahora de otra manera discurren los dioses con maldad
de su suerte haciéndole desaparecer de entre la muchedumbre.
Tanto que nunca lamentaría yo su defunción y tampoco sufriría
si hubiese caído entre compañeros de los troyanos frente a la jauría
o si manos amigas le levantasen cruel víctima de la odiosa guerra.
Ya que en tal caso, mausoleo los aqueos alzarían en toda la tierra
a su memoria y a su paso gloriosa herencia concedería así a su hijo.
Mas ahora, desdichamente y sin velarle, le apresaron en su escondrijo
arpías aladas y se esfumó sin retorno y penas me dejó y lamentos.
Aunque tampoco le culpo y enjuicio ni le fustigo con escarmientos,
teniendo otras preocupaciones y otras obligaciones me esperan
mientras tantos usurpadores aristócratas nuestras islas gobiernan
en Duliquion, en Same y Zaquinzo, que de bosques está poblada,
y distintos nobles se han apoderado de nuestra Ítaca amada
y a mi madre pretenden esposarse mientras dilapidan mi fortuna.
Y ella ni puede pararles por prudencia ni ganas de negarse aúna,
así que se aprovechan para malgastar y consumir mis bienes
igual que pretenden conmigo acabar con un tajo en las sienes».
Enfurecida, la Pallas Atenea se volvió a él y con esas le censuró:
«¡Vaya, qué lástima! ¡Qué vergüenza tan grande! Aún él no regresó,
Odiseo. De lo contrario, hubiese cortado de raíz la sucia mano
de cada insolente pretendiente. De pie le veo, frente al rellano
del palacio, como si acabase de regresar, con su yelmo y su rodela,
asiendo sus dos lanzas, tal y como yo le conocí por vez primera
en nuestra propia casa bebiendo y disfrutando de los manjares.
Apenas regresado de casa del Ílo el mermérida, desde los lejanos mares
de Efira, donde había acudido y sobre una nave veloz había recalado
buscando apto veneno para dar muerte a los enemigos untando
las puntas de bronce de las flechas. Aunque resultó en vano todo,
pues él se lo negó y no le dio ni gota por ser de los dioses devoto.
Más en eso mi padre, quien le admiraba con tal exceso, ha accedido
a suministrárselo, pues deseaba ver a Odiseo acercarse como poseído
a los pretendientes y amargar sus nupcias dándoles dulce muerte.
Mas es de los dioses decisión si atienden a sus plegarias y que por suerte
encuentre en su regreso la venganza o la compensación o nada.
Y en cuanto a ti, yo te aconsejaría mientras que pienses de esta real morada,
de esta gran residencia de qué manera a los usurpadores desalojar.
Así que óyeme. Haz caso de mis palabras y juntos vamos a pensar.
Mañana mismo hay que congregar en el ágora a los héroes aqueos
para contarles a todos la leyenda y que los dioses sean testigos ellos
de que a aquellos pretendientes enviarás de vuelta a sus casas.
Y mientras tanto, a tu madre, aunque las posibilidades sean escasas,
no hay otro remedio que casarla y devolverla de inmediato y al trote
al palacio de su padre, donde celebrarían el enlace con una gran dote,
la que es de menester y la que se merece una hija que como flor brota.
Y a ti mismo seriamente sin duda te aconsejaré, y si quieres tomas nota,
que tendrás que armar una nave, la más notable, de veinte remos.
Luego, zarpa y averigua del retorno de tu padre todos los extremos
sobre su suerte, sean por boca de humildes mortales o por cortesía
de Zeus, que es a quien por su gloria debemos los hombres pleitesía.
Antes que nada, dirígete primero a Pilos y al divino Néstor pregunta
y de ahí a Esparta acércate. Abiertamente al albuginoso Menelao consulta
porque él de entre los últimos llegó aqueos los que visten cobreveste.
Y si escuchar sobre su salvación y de su regreso tuvieses la suerte,
resígnate, aunque tengas que esperar, y con pesar, un año añadido.
Mas si te llegan noticias de que nunca sobrevivió y lejos ha perecido
cuando vuelvas después de todo a las amadísimas de tu tierra sendas
has de construirle un glorioso y gran panteón y adornarlo con ofrendas
abundantes, las que se merece, mientras eliges un esposo a tu madre.
En cuanto hayas acabado junto a todas estas solemnidades, más tarde,
reflexiona, con inteligencia primero y con la emoción del alma luego,
de qué manera a estos pretendientes dentro del entorno palaciego
tendrás que aniquilar con dolo o por las bravas y sin cometer niñerías
y travesuras. Porque se te ha pasado la edad y jugar a eso no deberías.
¿O no te acuerdas de haber oído qué fama adquirió Orestes el divino
por siempre entre los hombres por haber dado muerte a Egisto, el asesino
de su padre? Aquel ser malicioso que, sin razón, le arrebató la vida.
Pues tú, querido, viéndote también tan dócil y distinguido, enseguida
has de hacer algo osado para que se acuerden de ti tus descendientes.
En este instante, yo me traslado a la nave veloz junto a mis valientes,
que aguardan importunados sin hacer nada, hartos de esperarme.
Y mientras tú estúdialo todo y métete bien lo que te dicho en la cabeza».
Telémaco, emocionado, entonces a hablarle de esta forma empieza:
«Forastero, todo esto con admirable sentimiento me lo has alegado
como solo lo hace un padre con su hijo. Y por mí nunca será olvidado.
Ahora bien, venga, quédate un momento. No añores más el camino.
Báñate pues y luego deléitate de corazón. Y transportando entrefino
regalo, dirígete regocijado hacia tu embarcación con tu ofrenda,
un regalo benemérito, esplendido que será una reliquia, una prenda
por mi parte, como la que los anfitriones regalan a sus invitados».
Después, le respondió la divina diosa Atenea, la de ojos azulados:
«No me retengas más, que tengo ya ganas del camino emprender.
La ofrenda que con tanto deseo desde el corazón me quieres conceder
me la entregas cuando regrese de nuevo para llevarla yo a mi predio.
Y que sea hermosa para considerarte digno de devolverte el premio».
Y cuando acabó de hablar, la ojigarza Atenea tomó el camino igual
que un alimoche que vuela escudriñando alrededor. Y en su aval,
al joven, atrevimiento y valentía le insufló en el alma, apostillando
sobre la memoria de su padre. Y luego con la mente reflexionando,
su alma se nubló porque creyó para sus adentros que un dios era.
Y en seguida, se acercó a los pretendientes como un mortal cualquiera.
Rodeado estaba el célebre bardo y cantaba mientras esos callaban
escuchando los cánticos que sobre el regreso de los aqueos narraban
cómo lo preparó la Pallas Atenea desde Troya y cuan había sido penoso.
De aquel percibió desde la galería arcada del alzado su canto hermoso
con sumo placer Penélope, la circunspecta hija nacida de Icario.
Y por la tendida escalinata de su palacio, descendió hasta el atrio
acompañada por dos sirvientas, sin duda para que no estuviese sola.
Al acercarse a los pretendientes la que entre mujeres era la farola,
vaciló indecisa y al lado del pétreo poste se detuvo del pabellón,
rozando suavemente sus mejillas con su terciopelado mantón,
flanqueada por sus dos siervas leales, firmes, una en cada lado.
Luego, con lágrimas en los ojos, se dirigió y dijo al divino bardo:
«Femio, como conoces otros muchos cantos que a los mortales
fascinan sobre aventuras de hombres sencillos o de inmortales
dioses que los aedos glorifican, acércate y cántales algo sentado
mientras permanecen callados bebiendo su vino. Y da por olvidado
este canto triste que en los adentros de mi pecho al corazón aflige
y me envuelve de esa manera con el duelo insoportable que rige
mis sentimientos y me acuerdo de su cabeza varonil constantemente,
del que en toda Grecia y hasta Argos su fama permanece en la mente».
Y Telémaco le contestó enseguida y le dijo a ella emocionado:
«¡Madre mía! ¿Por qué te ensañas tanto con el entrañable bardo
que nos entretiene y parece que con la mente estamos volando?
No son los rapsodas culpables para nada, sino Zeus es el causante,
quien asigna a los hombres el favor que para cada uno se decante.
La némesis no ha de ser para quien de los danaos canta las desdichas
ya que para muchos hombres es entre las más cantadas y redichas
siendo esa canción a los oídos de la concurrencia recién llegada.
Y a ti, tu corazón y tu ánima han de reunir el valor para escucharla,
pues no es Odiseo solamente el que mal erró el camino del regreso
desde Troya, mas muchos otros héroes desaparecieron en avieso.
Así que vuelve a tus aposentos y métete con tus tareas cotidianas,
con la tejedora y el argadillo y da instrucciones a tus mucamas
para que se ocupen de sus labores, pues de todos los hombres es menester
la leyenda. Sobre todo para mí. Y sobre esa corte, mío es el deber».
Y ella se dirigió para entrar de nuevo a su alcoba maravillada,
aguardando para sus adentros de su hijo cauteloso la palabra.
Y al subir al elevado alzado por sus hembras sirvientas flanqueada,
a su amado esposo Odiseo lloraba, pues su memoria honraba
hasta caer en un sueño dulce que sobre sus párpados depositaba
la ojigarza Atenea mientras los aspirantes, como una avanzada
por las umbrías del palacio pretendían yacer a su lado, en su cama.
Entonces Telémaco les empezó a hablar en serio de este panorama:
«Vosotros, pretendientes de mi madre dotados de insufrible descaro,
ahora mejor que nos divirtamos comiendo y sin mucho jaleo, claro,
pues no hay comparación con escuchar a un rapsoda como él,
que es dotado de los dioses con una voz liviana como la miel.
Y al alba, nos dirigiremos al ágora y nos sentaremos todos,
porque os tengo que anunciar que salgáis de todos modos
de mi palacio y me dejéis tranquilo y os busquéis otras bacanales
y que malgastéis vuestras fortunas, las propias, en ajenos portales.
Mas, si más provechoso os parece que es y sobre todo más correcto
dilapidar gratuitamente la fortuna de un desdichado hombre recto,
hacédmelo saber y yo acudiré a los dioses inmortales suplicante
por si quizás me escuchase Zeus. Y que os lo haga pagar bastante
dándoos muerte aquí en este palacio, o indefensos en sus extrarradios».
Habló de esta manera y todos ellos se mordieron los labios,
asombrándose por Telémaco, quien había hablado como los sabios.
Y de esta, se dirigió a él Antínoo, el hijo del Eupetes de los táfios:
«Telémaco, sin duda los mismos dioses tan bien te han enseñado
a comportarte con arrogancia y a que hablando seas tan descarado
que no hay duda de que en la besada por dos mares Ítaca rey te entronará
el Cronoctono, privilegio que por linaje paterno a ti te corresponderá».
Y Telémaco le contestó enseguida y emocionado le dijo a él:
«Antínoo, sé que te enojarás conmigo por lo que te voy a exponer,
pues es justamente lo que yo deseo de Zeus si me lo quiere conceder.
¿O crees acaso que esto es lo más desgraciado que les tocó padecer
a los humanos? Pues no es lo peor reinar y enriquecer de repente
tus dominios y que a ti mismo te consideren como el más decente.
Sin embargo, hay multitud de reyes aqueos de parecidas cualidades.
Y alguno aquí, entre antiguos o jóvenes, en la Ítaca de los dos mares
querrá disputar a heredarlo de entre ellos si Odiseo muere el divino.
Mas me encontrará como dueño de mi propia casa y el destino
de los esclavos que para mí adquirió Odiseo, de los dioses el elegido».
Y a su vez, le contestó Eurímaco, del noble Pólibo el hijo, de seguido:
«Telémaco, si para ti todo depende de las súplicas a los inmortales
de quien va a ser de los aqueos el rey de Ítaca de los dos mares,
harías bien en administrar tus haciendas y tus palacios gobernar
por si aparece algún hombre que por las malas te piense arrebatar
tus riquezas perversamente mientras aún Ítaca sigue existiendo.
De todos modos, le quiero preguntar a Su Excelencia por el extranjero.
Que nos digas quién es este hombre y de dónde presume que viene.
De dónde es su descendencia y en qué patria ha nacido sostiene.
Acaso te trajo alguna misiva de la suerte de tu padre y de su regreso
o simplemente vino hasta aquí por cierto asunto propio. Y por eso,
quizá se levantó y se alejó con prisas sin importarle ni un momento
en conocernos. Aunque no pareció alguien raro en su aspecto.
Telémaco, lúcido de espíritu, le respondió inmediatamente:
«Eurímaco, parece que se torció el regreso de mi padre finalmente.
Ya no me convencen los anuncios de si aparecerá por algún lado
ni los vaticinios del Dios que mi madre cree hago caso demasiado,
cuando invoca a un oráculo dentro del palacio y le va consultando.
Buen amigo de mi padre es ese forastero y en Tafo es venerado.
Mentes se llama y se vanagloria de que es del Anquíalo el supremo
el hijo, aquel quien reina sobre los táfios que son amantes del remo».
Así habló Telémaco, aunque en sus adentros había reconocido
a la diosa la inmortal. Y ellos volvieron a gozar del baile atractivo
y del canto, aguardando que caiga el atardecer pacientemente.
Y entre diversión y diversión, la oscura noche llegó lentamente,
por lo que, con desgana, tomaron el camino para volver a casa.
Y entonces, Telémaco se retiró a su aposento, que el patio traspasa,
una estancia bella edificada en alto con el recinto sotechado,
deseando llegar a su lecho, y dándole vueltas a la cabeza demasiado.
Le acompañaba la apreciada y dulce Euriclea con velas encendidas,
la fiel nodriza hija del respetable Pisinoride, que cuidaba sus vidas
desde que el noble Laertes la compró pagando un puñado de plata
igual a veinte bueyes su valor cuando ella era una inocente infanta.
Y respetada era igual en medio de la corte como su digna esposa
y nunca yació con ella en su cama por temor a su mujer celosa.
Aquella le llevaba ahora las llameantes antorchas con cariño
la más amaba entre las esclavas, pues le cuidó cuando era un niño.
Las puertas de su maciza y bien construida cámara abrió empujando.
Se sentó en su lecho desprendiéndose de su fina túnica cuando,
medio arrugada, la depositó en las manos de la mujer anciana.
Ella la desarrugó y, delicadamente, alisó el manto de membrana
y por el garfio de un poste lo colgó al lado de la cama entallada
antes de salir por la puerta de la estancia tirando de la manija curvada,
que era de plata. Y aseguró la falleba, la maestra pretina, tensando.
Él quedose toda la noche allí cubierto por un vellocino pensando
en aquel cierto itinerario que Atenea había para él destinado.
Traducción en Castellano: Rapsodia β´: https://homericithaca.com/threads/145/
Traducción en Castellano: Rapsodia γ´: https://homericithaca.com/threads/154/
 
Τελευταία επεξεργασία από έναν συντονιστή:
Rodi de Fuca

Rodi de Fuca

Μπλουζα Κάτω μέρος